در این دسته مقالات مرتبط با گروه مطالعات دینی و حقوقی که در ادوار همایش و پژوهشنامه منتشر شده است قرار دارد.

, ,

کاوشی در باب نگره ی اسلامی به لوازم و پیامدهای احسان و نیکوکاری

  کاوشی در باب نگره ی اسلامی به لوازم و پیامدهای احسان و نیکوکاری مجید یاریان دانشجوی دکتری حکمت متعالیه دانشگاه اصفهان (m.yaryan@gmail.com)   چکیده: احسان و نیکوکاری یکی از مفاهیم اخلاقی و ارزشی در عالم انسانی است که هم ادیان آسمانی و هم فطرت های پاک انسانی بر اه…
, ,

وقف حقوق مادی ناشی از مالکیت فکری در امور خیریه

وقف حقوق مادی ناشی از مالکیت فکری در امور خیریه حسین محمودی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی چکیده میل به احسان و نیکوکاری و انگیزه جاودانه زیستن سبب می گردد که انسانها همواره نسبت به انتقال سرمایه و دارایی خویش به…
, ,

نظام مرجعیت خیریه: موانع تحقق مرجعیت خیریه های سنتی-دینی در سطح نهادی

نظام مرجعیت خیریه: موانع تحقق مرجعیت خیریه­های سنتی-دینی در سطح نهادی سیدجمال قریشی1، ایمان اعیانی ثانی2، سعید نریمان3، امیر کاظم زاده4 1دانشجوی دکترا، اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری دانشگاه شریف 2کارشناسی ارشد، اندیشکده م…
, ,

مفهوم شناسی واژه خیر

مفهوم شناسی واژه خیر عبد الله گمشادزهی فر مدیرعامل موسسه خیریه محسنین زاهدان چکیده موضوع این مقاله تحقیق و بررسی و تبیین احکام شرعی امور خیریه، وقف و نیکوکاری است، این مقاله شیوه توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع اصلی روایی و …
, ,

معنا شناسی صدقه در قرآن

معنا شناسی صدقه در قرآن فاطمه محمدی1، سیدحسین سیدی2 1دانشجوی کارشناسی علوم قرآن مجید، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 2دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبایی   چکیده پیشینه تاریخی نیکوکاری و کار خیر به آغاز خلقت بشر ب…
, ,

مشکلات و آفات فرا روی سنت حسنه وقف

  مشکلات و آفات فرا روی سنت حسنه وقف محمد ابراهیمی ورکیانی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی چکیده: دراین معنا که سنت حسنه وقف وخیرات پدیده ای اخلاقی است که در سراسر جهان مورد توجه انسان های بیشماری بوده ومی باشد ومصادیق بسیاری ازاین …
, ,

قوانین و مقررات حامی فعالیت های خیریه در حوزه بهداشت و درمان: یک مطالعه مروری

قوانین و مقررات حامی فعالیتهای خیریه در حوزه بهداشت و درمان: یک مطالعه مروری محمدحسین زیلوچی، علی اکبری ساری، امیرحسین تکیان، محمد عرب، رضا کردی دانشجوی دکترای سیاستگذاری سلامت، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه…
, ,

شرایط فقهی، حقوقی ارکان وقف

شرایط فقهی، حقوقی ارکان وقف افسانه کنعانی1، مهناز بهرامی2* 1، کارشناس ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، نویسنده مسئول مکاتبات: afsoon.k1368@gmail.com. *2کارشناس ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی     چکیده: یکی از اعمال نیک و خیری که در جوامع مختلف …
, ,

شایسته سالاری در انتخاب کارکنان و مدیران حوزه امور خیر بر مبنای نهج البلاغه امام علی (ع)

  شایسته سالاری در انتخاب کارکنان و مدیران حوزه امور خیر بر مبنای نهج البلاغه امام علی (ع) مهدی نصراصفهانی دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه اصفهان، mnasr@ase.ui.ac.ir   چکیده: در سازمان های رشد یافته و یا درحال رشد شایست…
, ,

سهام وقف، ابزار مالی جلب مشارکت عمومی در امور وقف

سهام وقف، ابزار مالی جلب مشارکت عمومی در امور وقف فیروزه عزیزی عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس چکیده گرچه وقف از دیرباز و در ادیان قبل از اسلام وجود داشته، اما اسلام نخستین دینی بوده که چارچوب آنرا تعیین و نظام‌مند کرده است. …