در این دسته مقالات مرتبط با گروه مطالعات دینی و حقوقی که در ادوار همایش و پژوهشنامه منتشر شده است قرار دارد.

, ,

معناشناسی فی سبیل االله در قرآن کریم مورد پژوهی انفاق ، جهاد با مال و ایتاء ذی القربی و مساکین

عبدالهادی فقهی زاده - استاد علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران حسام امامی دانالو - دانش آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبائی چکیده مقاله: ترکیب فی سبیل الله از عبارت های پربسامد قرآن کریم، در اثنای آیات گوناگون، محمل بسیاری از احکام الهی قرار گرفته که معرف ضرورت شناخت معنا…
, ,

نارسایی های قوانین در پیشگیری از جرایم علیه موقوفات

قاسم محمدی - دکترای فقه و حقوق جزا، استادیار گروه حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی مهدی خاقانی اصفهانی - دکترای حقوق جزا و جرمشناسی، پژوهشگر سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی چکیده مقاله: آسیبشناسی قوانین در عرصه …
, ,

نقش سازمانهای مردم نهاد در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان

عاطفه گل پرورمشهدی - وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور چکیده مقاله: امروزه مشارکت سازمانهای غیردولتی به عنوان یکی از عوامل حسن اداره کشور از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار میرود.…
, ,

نگاهی نو به قاعده احسان از دیدگاه فقهی و روایی و تحولات اجتماعی امروز

فاطمه صحابی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه حکیم سبزواری ناصر سلمانی ایزدی - عضو هیئتعلمی گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه حکیم سبزواری سیدجواد خاتمی - عضو هیئتعلمی گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه حکیم سبز…
, ,

کارکرد احسان و نیکوکاری در تالیف قلوب جامعه اسلامی

میثم خزائی - استادیار گروه حقوق دانشگاه آیتالله بروجردی چکیده مقاله: در شرع مقدس اسلام، احسان و نیکوکاری و خدمت به مردم بسیار مورد تاکید قرار گرفته است. به گونه ای که بعد از انجام واجبات، هیچ امری، مانند نیکی و خدمت به بندگان خداوند باعث …
, ,

کارکردهای اقتصادی و اجتماعی وقف و انفاق با رویکردی به سیره نبوی

فائزه عظیم زاده اردبیلی - دانشیار دانشگاه امام صادق ع پردیس خواهران سعیده هوشمند - کارشناس ارشد حقوق خانواده چکیده مقاله: جامعه مجموعه ای از افراد است که دارای کنش متقابل هستند و برای رسیدن به هدفی مشترک تلاش میکنند. با توجه به کنش متق…
, ,

کنکاشی در مفهوم شفقت به عنوان یکی از مولفه های تحقق امر خیر

زینب السادات میرشمسی - استادیار فلسفه گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه آزاد کرج چکیده مقاله: شفقت یکی از مولفه های موثر در تحقق امر خیر است . لذا نوع نگاه ما به آن میتواند در تحقق امر خیر موثر باشد . شفقت همچون سایر عواطف …
, ,

بررسی جرم پولشویی در بستر موسسات خیریه

یاسین باجلانی   سیدمحمد حسینی چکیده مقاله: پولشویی یکی از مهمترین جرائم اقتصادی است که امروزه رواج زیادی یافته و قلمرو وسیعی دارد، به شکلی که بخش زیادی از جرائم را در برمیگیرد. پولشویی که عبارت است از پنهان کردن یا تط…
, ,

انسان شناسی و انتخاب خیر در بستر ثنویت مزدایی و تاثیر آن در پایان نیک جهان

متین سیف الهی - دکترای ادیان و عرفان تطبیقی چکیده مقاله: دین زرتشت در راستای مواجه های مطلوب با امور عالم به ثنویت یا دوگانه گرایی معتقد است. در باور معتقدان به این دین که در واقع نمیتوان ایشان را دوگانهپرست خواند، امور خیر عالم به مبدا…
, ,

آسیب شناسی قوانین در عرصه گسترش خیر و نیکوکاری در ایران و راهکارهای آن

نویسنده: نادر ریاحی سامانی - کارشناس ارشد حقوق چکیده مقاله: هرچند ریشه کار خیر در کشور ما مبتنی برریشه های قرآنی است و مصادیق آن نیز نشات گرفته از وقف وصیت حبس قرضالحسنه صدقه انفاق است از طرفی چون برخی از این مولفه ها به عرصه تقنین وارد …