نوشته‌ها

, ,

مولفه های حکمرانی امور خیر در دیدگاه امام علی (ع)

مؤلفه¬های حکمرانی امور خیر در دیدگاه امام علی (ع) محمدحسین بهمن پور لیلی سمیرا کثیری چکیده موفقیت یک حکومت در ایجاد نظام‌های حکمرانی متعدد و مطلوب در زمینه‌های مختلف است تا با تقسیم مسئولیت های متنوع بین نهادها و بخش‌های گوناگون، اهداف از پی…
, ,

مطالعه ، ارزیابی و تجربه های ملی امور خیر در زمینه بحرانهای ملی در کشور

مطالعه ، ارزیابی و تجربه‎های ملی امور خیر در زمینه بحران‏های ملی در کشور پرویز گرشاسبی1، ابوالقاسم حسین پور2 ، مهدی شفقتی3* 1 معاون آبخیزداری ، امور مراتع و بیابان سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور 2 مدیر کل دفتر کنترل سیلاب و …
, ,

رهیافتی بر حکمرانی امور خیر از دیدگاه اسلامی

رهیافتی بر حکمرانی امور خیر از دیدگاه اسلامی فیروزه عزیزی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس fazizi@modares.ac.ir چکیده حکمرانی امور خیر از جمله موضوعات مورد مناقشه به ویژه از بعد اعتماد و اطمینان است.در این مقاله ،تلاش می شود تا شیوه …
, ,

راهبرد حکمرانی مطلوب در امور خیر؛ با تاکید بر فضای مجازی

راهبرد حکمرانی مطلوب در امور خیر؛ با تأکید بر فضای مجازی محمدرضا اخضریان کاشانی1، مهدی احمدی2* استادیار مرکز مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه تهران.1 2*.دانشجو کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی دانشگاه تهران Mehdiahmadi0842@yahoo.com چکیده ی…
, ,

تبیین نسبت سیاست و امور خیر در حکمرانی ایرانی-اسلامی (مطالعه و ارزیابی تاریخی)

تبیین نسبت سیاست و امور خیر در حکمرانی ایرانی- اسلامی (مطالعه و ارزیابی تاریخی) مریم سعیدیان جزی دانشیار گروه معارف اسلامی دانشکده الهیات و معارف اهل بیت (ع)، دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول: msaeedyan@ltr.ui.ac.ir) چکیده در نظام حکمرا…
, ,

تبیین مدل های سازمانی بخش سوم و نقش آنها در حکمرانی امور خیر

تبیین مدل‌های سازمانی بخش سوم و نقش آنها در حکمرانی امور خیر مهدی توسلی1، فاطمه عبدالعظیم بیگ2 1. دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات 2. کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی (نویسنده مسئ…
, ,

جایگاه وقف و امور خیر در ترویج و توسعه دانش : یک بررسی متون

  جایگاه وقف و امور خیر در ترویج و توسعه دانش : یک بررسی متون   مرضیه مروتی1 1 عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه زابل morovatim@yahoo.com     چکیده در طول تاریخ همواره افراد خیرخواهی ز…
, ,

توجه به امور خیریه در تدوین برنامه درسی (رسمی، غیر رسمی)؛ عاملی اثر بخش در نیل به جامعه ی خیر

توجه به امور خیریه در تدوین برنامه درسی (رسمی، غیر رسمی)؛ عاملی اثر بخش در نیل به جامعه‌ی خیر محسن فلاحتداری، 2. حمید بیات دانشجوی دبیری الهیات و معارف اسلامی کارشناس‌ارشد تحقیقات آموزشی   چکیده: آنچه در پژوهش حاضر م…
, ,

تحلیل جامعه شناختی نقش سرمایه اجتماعی در امور خیر با تاکید بر توسعه فرهنگ وقف

تحلیل جامعه شناختی نقش سرمایه اجتماعی در امور خیر با تأکید بر توسعه فرهنگ وقف محسن نیازی- محمد کارکنان نصرآبادی استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه کاشان- niazim@kashanu.ac.ir مدرس دانشگاه و دانشجوی دکتری رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طبا…
, ,

تاثیرات متقابل ژنتیک و محیط بر بروز صفات و ویژگی های اخلاقی مرتبط با امور خیر از منظر علم و دین

تاثیرات متقابل ژنتیک و محیط بر بروز صفات و ویژگی های اخلاقی مرتبط با امور خیر از منظر علم و دین سید مجتبی خیام نکویی1، ید الله دالوند2، صفورا جباری3 دانشیار بیوتکنولوژی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران کارشناسی ارشد ژنتیک، دانشگاه …