عاطفه خاقانی زاده – مدرس مرکز علمی کاربردی هلال احمر استان مرکزی

صفورا خسروی – مسیول برنامه ریزی و رابط پژوهشی دانشگاه پیام نور

چکیده مقاله:

هدف این مقاله بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و میزان مشارکت گروهی جوانان در فعالیت های جمعیت هلال احمر است. روش پژوهش پیمایش است. جامعه آماری در این پژوهش جوانان 15-29 ساله شهر تهران در سال 1395 است. حجم نمونه 200 نفر می باشد. شیوه نمونه گیری برای دسترسی به نمونه های مورد مطالعه نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای است. ابزار تحقیق جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه است. جهت سنجش میزان مشارکت گروهی جوانان 15-29 ساله شهر تهران در فعالیت های جمعیت هلال احمر 10 گویه در قالب طیف 5 درجه ای لیکرت از کاملا موافق، موافق، بی نظر، مخالف و کاملا مخالف قابل تنظیم است. جهت سنجش سرمایه اجتماعی پرسشنامه محقق ساخته شامل 19 گویه و دو بعد؛ اعتماد اجتماعی و پیوند اجتماعی است. اعتبار صوری و محتوایی پرسشنامه ها با استفاده از نظر متخصصین (خبرگان) بررسی شده است. مقدار ضریب آلفای کرونباخ نیز برای تک تک متغیرها بیش از 0/7 است و در نتیجه پایایی پرسشنامه مورد تایید می باشد. جهت تحلیل داده ها ازآزمون t-استیودنت تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون دو متغیره در سطح معناداری کمتر از 0/05، با کاربرد نرم افزار spss19 استفاده می شود. نتایج نشان می دهند، میانگین متغیر مشارکت گروهی در فعالیت های جمعیت هلال احمر و ابعاد متغیر سرمایه اجتماعی کمتر از میانگین مفروض (3) است و این بیانگر این است که متغیرهای مذکور در جامعه مورد مطالعه از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. همچنین نتایج نشان می دهند، تعلق اجتماعی و اعتماد اجتماعی با ضریب رگرسیون 0/721 و 0/284 به ترتیب بیشترین سهم را در تبیین تغییرات مشارکت گروهی جوانان 15-29 ساله شهر تهران در فعالیت های جمعیت هلال احمر دارند.

کلیدواژه ها:

سرمایه اجتماعی ، اعتماد ، تعلق ، مشارکت گروهی ، جوانان ، هلال احمر

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.