بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه سیاسی (مورد مطالعه: تشکل های مردم نهاد استان مرکزی در دهه 90 ه. ش.) (PhD)

(20 صفحه اول در ایرانداک نمایه نشده است)

پدیدآور: میترا بیات

چکیده:

از جمله عوامل تأثیرگذار بر توسعه سیاسی، بحث سرمایه اجتماعی است که اخیراً به عنوان یک عامل مهم و کلیدی در راستای توسعه (در همه ابعاد آن) توجه صاحب‌نظران را به خود جلب کرده است. در همین راستا، پژوهش حاضر در پی بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی تشکل های مردم نهاد استان مرکزی بر توسعه سیاسی در دهه 90 هجری شمسی می باشد. شاخص های مورد نظر سرمایه اجتماعی در این پژوهش شامل اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی است و شاخص های مورد نظر توسعه سیاسی شامل دموکراسی، مشارکت سیاسی و فرهنگ سیاسی می باشند. برای دستیابی به این هدف، از نظریات پاتنام ، کلمن و فوکویاما به طور تلفیقی استفاده شده است. این تحقیق از روش پیمایشی (با ابزار پرسشنامه) و اسنادی (با تکنیک های کتابها و مقالات) استفاده می کند و با استفاده از نرم افزار آموس و مدل سازی معادلات ساختاری، تحلیل عاملی تأییدی انجام می شود و با استفاده از نرم افزار SPSS نیز شاخص های توصیفی به دست می آید. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای 32 گویه، 936/0 است و دارای پایایی قابل قبولی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شامل اعضای تشکل های مردم نهاد (سازمان های غیردولتی) استان مرکزی به تعداد 1304 نفر است و از نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده (مطبق) استفاده شده است. حجم نمونه نیز بر اساس فرمول کوکران به طور سخت گیرانه، 384 نفر می باشد. از یافته های پژوهش حاضر این است که سرمایه اجتماعی تشکل های مردم نهاد استان مرکزی بر توسعه سیاسی تأثیر مثبت و معناداری دارند و تشکل های مردم نهاد برای تحقق جبهه فرهنگی- اجتماعی انقلاب و هم افزایی استعدادها و ظرفیتها برای سامان دادن به اهداف سیاسی نظام جمهوری اسلامی و مبارزه با دشمنان و شفاف سازی چالش های پیش رو و ایجاد نهادهای دموکراتیک و توسعه جامعه مدنی، نقش مهمی ایفا می کنند. تشکل های مردم نهاد باید از نیروهای داوطلب، مستعد و به ویژه جوان استفاده کرده و از سرمایه اعتماد و مشارکت و انسجام آنها برای پیشبرد اهدافشان، نهایت بهره را ببرند و در کنار ارتباطی که با شبکه ها و تشکل های متفاوت استان دارند، روابط متقابلی با سازمان های دولتی و آحاد مردم داشته باشند و گامی بلند به سوی توسعه سیاسی کشور عزیزمان ایران بردارند.

کلیدواژه‌ها: تشکل های مردم نهاد،سازمانهای غیردولتی،انسجام اجتماعی،مشارکت اجتماعی،مشارکت سیاسی،توسعه سیاسی،سرمایه اجتماعی

منبع:https://ganj-edge.irandoc.ac.ir/

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.