نوشته‌ها

, ,

محبت و خدمت به همنوع به عنوان خیری ماندگار در عرفان اسلامی

قربان علمی - دانشیار ادیان و عرفان تطبیقی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران معصومه فتحی - عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی، پردیس نسیبه، دانشگاه فرهنگیان چکیده مقاله: این پژوهش، با بهره گیری از روش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از منابع کتاب…