نوشته‌ها

, ,

رهیافتی بر حکمرانی امور خیر از دیدگاه اسلامی

رهیافتی بر حکمرانی امور خیر از دیدگاه اسلامی فیروزه عزیزی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس fazizi@modares.ac.ir چکیده حکمرانی امور خیر از جمله موضوعات مورد مناقشه به ویژه از بعد اعتماد و اطمینان است.در این مقاله ،تلاش می شود تا شیوه …
, ,

حکمرانی امور خیر، مفاهیم و مسائل

حکمرانی امور خیر، مفاهیم و مسائل سید حسین سیدی عضو هیئت علمی پژوهشکده آلاء چکیده نیکوکاری و فعالیت های خیرخواهانه هر چند یک پدیده با ابعاد مختلف اقتصادی، مدیریتی، فرهنگی، تاریخی و دینی است، اما با توسعه سازوکارهای نهادی این فعالیت ها، …
, ,

تبیین نسبت سیاست و امور خیر در حکمرانی ایرانی-اسلامی (مطالعه و ارزیابی تاریخی)

تبیین نسبت سیاست و امور خیر در حکمرانی ایرانی- اسلامی (مطالعه و ارزیابی تاریخی) مریم سعیدیان جزی دانشیار گروه معارف اسلامی دانشکده الهیات و معارف اهل بیت (ع)، دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول: msaeedyan@ltr.ui.ac.ir) چکیده در نظام حکمرا…
, ,

تبیین مدل های سازمانی بخش سوم و نقش آنها در حکمرانی امور خیر

تبیین مدل‌های سازمانی بخش سوم و نقش آنها در حکمرانی امور خیر مهدی توسلی1، فاطمه عبدالعظیم بیگ2 1. دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات 2. کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی (نویسنده مسئ…