نوشته‌ها

, ,

رهیافتی بر حکمرانی امور خیر از دیدگاه اسلامی

فیروزه عزیزی - عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس چکیده مقاله: حکمرانی امور خیر از جمله موضوعات مورد مناقشه به ویژه از بعد اعتماد و اطمینان است.در این مقاله ،تلاش می شود تا شیوه و نگرش دیگری به چگونگی حکمرانی موسسات و نهادهای خیریه ای که ر…
, ,

حکمرانی امور خیر، مفاهیم و مسائل

سیدحسین سیدی - عضو هیئت علمی پژوهشکده آلاء چکیده مقاله: نیکوکاری و فعالیت های خیرخواهانه هر چند یک پدیده با ابعاد مختلف اقتصادی، مدیریتی، فرهنگی، تاریخی و دینی است، اما با توسعه سازوکارهای نهادی این فعالیت ها، مانند موسسات خیریه و سازم…
, ,

تبیین نسبت سیاست و امور خیر در حکمرانی ایرانی-اسلامی (مطالعه و ارزیابی تاریخی)

مریم سعیدیان جزی - دانشیار گروه معارف اسلامی دانشکده الهیات و معارف اهل بیت (ع)، دانشگاه اصفهان چکیده مقاله: در نظام حکمرانی ایرانی – اسلامی انجام امور عام المنفعه و رسیدگی به مردم از اصول سیاست و عدالت است. این تحقیق به بررسی رابطه سیاست و امور خیر و ابعاد و مصادیق آن می…
, ,

تبیین مدل های سازمانی بخش سوم و نقش آنها در حکمرانی امور خیر

مهدی توسلی - دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فاطمه عبدالعظیم بیگ - کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی چکیده مقاله: با توجه به این واقعیت که سازمانهای اجتماعی و نه…