سعید عبدالحسینی – کارشناسی ارشد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

سعید علی خاصی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد

امیر حیدری – دانشجوی دکتری، گروه تحلیل سیستم، دانشکده مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده مقاله:

در این مقاله از رویکرد سیستم پیچیده برای بررسی سیستم اقتصادی متشکل از دولت، مردم و خیریه ها در شرایط تحریمی استفاده شدهاست. برای بررسی این سیستم پیچیده از رویکرد مدلسازی مبتنی بر عامل استفاده شده است و سیستم اقتصادی-اجتماعی در یک محیط شبیه سازی شده مورد تحلیل قرار گرفتهاست. تحریمهای اقتصادی به صورت اثر پالسی با افزا یش تورم در مقاطع تحریم کشور مدل شده است و در نتیجه افزایش اختلاف طبقاتی دهکهای مختلف جامعه را به همراه دارد. تعامل سه موجودیت دولت، خیریه و مردم به صورت دوسویه بر اساس روش MASQ مدلسازی مفهومی و محاسباتی میشود . با اجرای مدل شبیه سازی در محیط نرم افزار چند عاملی نت لوگو، مشخص شده است که ضریب جینی در شرایط تحریمی ب ا افزایش تورم و اختلاف طبقاتی ناشی از آن، افزایش مییابد و در این شرایط حکمرانی مطلوب دولت در امر خیر به عنوان یک راهکار موثر در کاهش ضریب جینی و در پی آن کاهش نابرابری اقتصادی در شرایط تحریمی نتیجه میشود.

کلیدواژه ها:

نظام حکمرانی امر خیر ، تحریم اقتصادی ، خیریه ها ، سیستمهای پیچیده ، مدلسازی عامل بنیان ،

 

 

«برای دریافت متن کامل مقاله در سیویلیکا کلیک کنید»

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.