نوشته‌ها

, ,

مطالعه تطبیقی آموزش نیکوکاری به کودکان در دیدگاه اسلام و روانشناسی نوین

  مطالعه تطبیقی آموزش نیکوکاری به کودکان در  دیدگاه اسلام و روانشناسی نوین نسرین انصاری*1، معصومه فتحی2 *1مدرس،گروه علوم تربیتی، دانشکده پردیس نسیبه، دانشگاه فرهنگیان 2معاونت آموزشی پژوهشی ، دانشکده پردیس نسیبه، دانشگاه فرهنگیان…
,

بررسی واژه احسان در قرآن و تطبیق مصادیق آن با عهدین

  بررسی واژه احسان در قرآن و تطبیق مصادیق آن با عهدین فاطمه محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی نویسنده مسئول مکااتبات: mohammadi.f283@gmail.com    …