نوشته‌ها

, ,

مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر مشارکت خیرین در مراکز درمانی خیریه

حمیدرضا اشراقی - دانش آموخته دکتری جامعه شناسی رحمت ا... امیراحمدی - استادیار جامعه شناسی، واحد آزاد شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، گلستان، ایران چکیده مقاله: نظام و حیات اجتماعی در جامعه بشری به تعاون و مشارکت اعضای آن بستگی دارد و در این راس…
, ,

مشارکت اثربخش در امور خیریه به مثابه مسیولیت اجتماعی؛ قاعده بازی توسعه پایدار

رضا مهدی - عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی چکیده مقاله: دستاوردهای بشر و جوامع در فرایند توسعه و اهداف توسعه جهان در افق 2030 نشان می دهد که پیشرفت کنونی در شان نیاز امروز و آتی بشر نبوده و انسانها و جوامع نیازمند سرمشق …
, ,

سرمایه اجتماعی و کنش نیکوکارانه در تجربه ی خیران مدرسه ساز

ندا رضوی زاده - عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی چکیده مقاله: توسعه ی انسانی مستلزم فراهم آمدن فرصت های برابر برای دستیابی به آموزش، بهداشت و درآمد مکفی است. با این حال دولت ها همواره با کاستی هایی در تامین اعتبارات در این زمینه …
, ,

جایگاه اصل امر به معروف و نهی از منکر در گسترش امور خیر از منظر شهید مطهری

مرتضی گودرزی - گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد چکیده مقاله: اصل امر به معروف و نهی ازمنکر یکی از ارکان تعلیمات اسلامی است که به نص صریح متون اسلامی و گفته پیغمبر اکرم (ص) و ایمه معصومین (ع) عمل به این فریضه، امت اسلام را …
, ,

بررسی مبانی فقهی وقف پول و سهام

حسن حسین زاده - دانشجوی دکتری علوم سیاسی (گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود) حامد حسین زاده - کارشناس ارشد فقه و حقوق و مدرس دانشگاه (گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر) ج…
, ,

نقش آموزش وپرورش در ترویج، توسعه و نهادینه سازی امور خیر و نیکوکاری

روح اله کریمی خویگانی - استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین چکیده مقاله: امروزه لازم است در تعلیم و تربیت به مدرسه از ابعاد گسترده تری نگاه کنیم. برخی از فیلسوفان ازجمله طرفداران نظریه بازسازی معتقدند تعلیم و تربیت موثرترین و کارآمدترین …
, ,

بررسی انگاره های ذهنی خیرین

زکیه رشیدآبادی - مدرس زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران ماندانا علیمی - استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران عذرا نصیری افراپلی - دانشآموخته دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلا…
, ,

بازتاب عمل خیر و نیکوکاری در داستان های کهن فارسی

عبدالحسین موحد چکیده مقاله: برخی واژه ها در هر زبانی، کاربردی ویژه دارند. واژه خیر و نیکوکاری در زبان فارسی و فرهنگ عمومی ما نیز از دیرباز، کاربردی پرمعنی، مردم شناختی و آموزشی داشته است. ازاینرو، ساختار نوشتاری و داستانی ادب فارسی …