نوشته‌ها

, ,

نگاهی اجمالی به شاخص های برجسته حکمرانی در قانون اساسی برخی کشورهای جهان

نادر ریاحی سامانی - کارشناس ارشد حقوق چکیده مقاله: اصولا یکی از شاخصهای بارز و تعیین کننده نظام حکمرانی در مجامع مختلف مراتب مندرج در قانون اساسی هر کشور است و امر خیر نیز به سهم خود متاثر از این چارچوب میباشد. در مطالعه مولفه های مختلف د…
, ,

بررسی چالش های انسان شناسانه انگیزش امر خیراز دیدگاه نورواقی

زینب السادات میرشمسی - استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرج چکیده مقاله: ترغیب به امر خیر به عنوان یکی از مولفه های مهم تحقق امر خیر شناخته می شود . جوامع مختلف ، روشهای متنوعی برای ایجاد انگیزه در انسانها جهت انجام امر خ…
, ,

مسیولیت دولت ها در گسترش فرهنگ امر خیر و سیاست گذاری های ضروری

حسن بنیانیان - عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چکیده مقاله: از فرهنگ تلقی های بسیار متفاوتی وجود دارد و بسیاری از برداشت ها، مفهومی تقلیل یافته از فرهنگ است و همین امر موجب فرار بسیاری از دولت ها برای اداء مسولیت های خو…
, ,

جایگاه امر خیر و وقف در حقوق ایران

محمدجواد رحمانی - مدیر عامل موسسه خیریه سعادت پیشگان شهرستان آباده اشرف السادات عاوی پور - رییس هییت مدیره موسسه خیریه سعادت پیشگان آباده چکیده مقاله: پژوهش حاضر به منظور بررسی جایگاه امر خیر و وقف در حقوق ایران صورت گرفت.پژوهش حاضر ا…
, ,

امر خیر و حوزه عمومی

امر خیر و حوزه عمومی مهری بهار - دانشیار گروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران چکیده مقاله: دغدغه محوری مولف در این نوشتار بیان جدیدی از وضعیت امر خیر و وقف در ایران است. زیرا اکنون به این پدیده اجتماعی و فرهنگی به عنوان راهی و زمینه ای در کا…
, ,

از خیر قدسی تا خیر عرفی؛ بررسی پیامدهای مرزبندی بین امور خیر در جامعه ایرانی

محمدرضا پویافر - عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین چکیده مقاله: از آنجا که محتوای باورهای اسلامی فراتر از تعریف متداول در تمایز بین امر خیر و فعالیت اجتماعی، جامعه مسلمان ظرفیت بازتعریف معنای خیر را به اعم معنای کنش اجتماعی به …
, ,

تحلیل و واکاوی وضعیت موجود امر خیر در ایران

محمدصالح طیب نیا - استادیار دانشکده اهلبیت (ع) ، دانشگاه اصفهان ، مدیر مرکز پژوهشی آلاء حوریه ربانی اصفهانی - دانشجوی دکتری مطالعات زنان حقوق زن در اسلام، دانشگاه تربیت مدرس، کارشناس مرکز پژوهشی آلاء چکیده مقاله: فرهنگ ایرانی، به دل…
, ,

منابع تامین مالی امر خیر در فقه امامیه

محمدرضا آرام - پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(علیه السلام) و دانشجوی دکتری علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی چکیده مقاله: یکی از ارکان اساسی برای انجام امر خیر، وجود منابعی است تا بتوان نیاز نیازمندان را تامین و مشکلاتشان را مرتفع نمود. این مناب…
, ,

بررسی روند تغییرات ارزش نوع دوستی مردم تهران

محمد آقاسی - دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی محمدرضا جوادی یگانه - دانشیاردانشگاه تهران زهراسادات روح الامین - کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی چکیده مقاله: یکی از انواع تغییرات اجتماعی، تغییرات برنامه ریزی شده است که…