جمال مصطفی پور – کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

چکیده مقاله:

مقاله حاضر در پی تبیین تاثیر انجمن پاراستنی ژین بر میزان کیفیت زندگی مردم در شهرستان مهاباد می باشد. در این راستا سازمان های مردم نهاد به عنوان مجامعی برآمده از دل مردم به صورت خودجوش و دارای هدفی مشترک و خیرخواهانه با گرایش ها غیرسیاسی، غیردولتی و غیرانتفاعی می توانند نقش های مهم و اساسی را در ارتقا کیفیت زندگی مردم ایفا نمایند. سازمان های مردم نهاد گروه های کوچکی هستند که متشکل از افراد علاقه مند به برطرف نمودن یک معضل (اعتیاد، تخریب محیط زیست، آسیب های اجتماعی، حقوق بشر، بهداشت و…) بوده و برای تحقق هدف خود به صورت داوطلبانه دریک ساختار قانونی و منسجم به صورت غیردولتی، غیرسیاسی، غیرانتفاعی و تجاری به فعالیت های خیرخواهانه می پردازند. سازمان های مردم نهاد به عنوان جوامعی که از همسویی اهداف و نگاه بخش از افراد جامعه و همچنین مشارکت مردم با یکدیگر در جهت تحقق یک هدف مشترک تشکیل می شوند، می توانند نقش مهمی را در جلوگیری از بروز آسیب های اجتماعی ایفا نمایند. دراین بین انجمن پاراستنی ژین به عنوان یک انجمن مردم نهاد در جهت کاهش آسیب و مشکلات اجتماعی، روانی، اقتصادی و جسمی باکار وتواش بسیار و ازخودگذشتگی مستمر در جهت شناسایی و حمایت از گروه های آسیب پذیر به فعالیت می پردازد، تا از این طریق نقاط قوت و ضعف انجمن شناسایی شده و از نتایج در جهت بهبود عملکرد انجمن استفاده شود. لذا پژوهش حاضر باهدف شناسایی نقش انجمن مردم نهاد پاراستنی ژین در بهبود و ارتقا زندگی مردم شهر مهاباد انجام گرفته است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی بوده و ازنظر ماهیت و روش پیمایشی است و از طریق ابزار پرسشنامه انجام شده و از جهت سطح تحقیق، تبیینی می باشد. برای گردآوری اطلاعات و داده های این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته کیفیت زندگی که شامل چهار بعد عاطفی، جسمی، اجتماعی و امکانات زندگی می باشد، استفاده شد. جامعه پژوهش حاضر شامل تمامی افرادی است که به انجمن پاراستنی ژین مراجعه کرده اند که تعداد آن نامشخص بود. تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد. برای حصول اطمینان از روایی یا پایایی ابزار سنجش ضریب آلفای کرونباخ که از مناسب ترین روش های محاسبه پایایی می باشد، استفاده شد. مقادیر به دست آمده آلفای کرونباخ برای تمامی ابعاد بالاتر از 7/. می باشند که مطلوب بوده و نشان دهنده پایایی پرسشنامه پژوهش می باشد. بر این اساس تمامی فرضیات پژوهش (1. انجمن پاراستنی ژین بر جنبهٔ عاطفی مراجعه کنندگان تاثیر مثبت و معناداری دارد. 2. انجمن پاراستنی ژین بر جنبهٔ اجتماعی مراجعه کنندگان تاثیر مثبت و معناداری دارد. 3. انجمن پاراستنی ژین بر جنبهٔ جسمی مراجعه کنندگان تاثیر مثبت و معناداری دارد. 4. انجمن پاراستنی ژین بر جنبهٔ امکانات زندگی مراجعه کنندگان تاثیر مثبت و معناداری دارد) تایید شدند. بررسی ابعاد مختلف کیفیت زندگی نشان داد که انجمن پاراستنی ژین بیشترین تاثیر را به ترتیب بر جنبه های عاطفی، اجتماعی، جسمی دارد. همچنین نتایج بیانگر این است که انجمن پاراستنی ژین نتوانسته در جهت بهبود امکانات زندگی مراجعه کنندگان نقش موثری داشته است. درمجموع، انجمن پاراستنی ژین هر نوع جهت گیری که داشته باشند می تواند یا با زمینه سازی (نقش زمینه سازی) و یا با فعالیت های اجرایی (نقش عاملی) در بهبود کیفیت زندگی مردم نقش بسیار موثری داشته باشد.

کلیدواژه ها:

سازمان مردم نهاد ، انجمن عام المنفعه پاراستنی ژین ، کیفیت زندگی

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.