حمید حاجی ابراهیم – استاد مدعو مدیریت صنعتی، دانشگاه علوم تحقیقات تهران. مسئول نظام ارزیابی خیرماندگار

فاطمه جعفری – دانشجوی کارشناسی حسابداری، دانشگاه علوم تحقیقات تهران.

نیلوفر همتی قاوشوق – دانشجوی کارشناسی حسابداری، دانشگاه علوم تحقیقات تهران.

چکیده مقاله:

جهان همواره آبستن رویدادها و وقایع مختلف بوده. این حوادث چه به صورت طبیعی و یا ساخته دست بشر باشد، بر انسانها اثرگذار بوده و موجب تغییر، توسعه و بهبود و در بسیاری مواقع، شکست و دور افتادگی و عقب ماندگی شده است. در این پژوهش با توجه به ضرورت اجرای خدمات اجتماعی و انسانی در حوزه های خانواده و کودکان، جوانان و سالمندان، بیخانمان ها، بحرانها و پناهگاه ها و همچنین امداد و نجات، نسبت به اولویت بندی این حوزه ها مطابق با برداشت جوانان اقدام نموده و برای این بررسی از معیارهای حکمرانی امر خیر خوب بهره جسته ایم. در پژوهش حاضر روش تحقیق، توصیفی – پیمایشی بوده و جامعه آماری این پژوهش شامل جوانان تهرانی دانشجو در دانشگاه بوده، نمونه آماری ۱۷۱ نفر با ضریب اطمینان %۰۶ .۹۳ میباشد. بر اساس جمع بندی نظرات، بالاترین اولویت در حوزه خیریه های انسانی مربوط به حوزه جوانان تعیین گردید. همچنین هیچ رابطه معنی داری و یا همبستگی ای بین متغیرها با میانگین امتیاز برداشتی حوزه های خیریه مشاهده نشده. از طریق اجرای مداوم و دوره ای سنجش برداشت در مجموع جامعه، میتوان برنامه های عملکردی و اجرایی و یا فرصتهای ضروری جهت توسعه امر خیر را شناسایی و در اختیار خیرین قرار داد.

کلیدواژه ها:

خیریه ، جوانان ، سالمندان ، بی خانمان ها ، حکمرانی امر خیر

 

«برای دریافت متن کامل مقاله در سیویلیکا کلیک کنید»

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.