محمد اسماعیلی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع _مدیریت سیستم و بهره وری اصفهان، ایران

چکیده مقاله:

یکی از حوزه های مدیریت دانش که بسیار موردتوجه سازمانها قرارگرفته است، ترجمه دانش است. علاوه بر آن، از ویژگیهای سمنها، حضور موقتی افراد نخبه و صاحب دانش نو و درنتیجه امکان از دست دادن دانش آنها در صورت نداشتن راهبرد مناسب جهت ذخیره سازی و به کارگیری مناسب آن است. بنابراین، به کارگیری ترجمه دانش برای این سازمانها از اهمیت دوچندانی برخوردار است. بااین وجود، تحقیقات اندکی در خصوص پیاده سازی ترجمه دانش صورت پذیرفته است. برمبنای شکاف شناسایی شده، محقق با به کارگیری پنل خبرگان شامل سمنها و خبرگان علوم رفتاری، به طراحی ابزار ارزیابی از جنس پرسشنامه جهت اندازه گیری و تجزیه وتحلیل ترجمه دانش در اینگونه سازمانها پرداخته است. مطالعه موردی، بنیاد خیریه راهبری آلاء یکی از بزرگترین و به روزترین سمنهای کشور انتخابشده است. براین اساس، ابتدا با بررسی ادبیات موضوع، به شناسایی سازه های اصلی ترجمه دانش اقدام شد. سپس، بر اساس پیشینه تحقیق و نظرات خبرگان، سوالات مناسب طراحی شد. بعدازآن، روایی سوالات بررسی و تایید شد. در ادامه، پرسشنامه در اختیار افراد بنیاد آلاء قرارگرفته تا روایی محتوایی بررسی و تایید گردد. در مرحله بعد، پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ بررسی و با حذف سوالات نامناسب، مقدار آماره به بیشتر از 0,7 ارتقاء یافت. 93 پرسشنامه از 100پرسشنامه ارسالی، تکمیل و در اختیار محقق قرار گرفت. پس از بررسی صحت پرسشنامه ها، با استفاده از نرم افزار SPSS به تجزیهوتحلیل پرسشنامه ها پرداخته شد. این پرسشنامه شامل 6 سازه اصلی و 48 سوال است. بر اساس نتایج، نظام ترجمه دانش در بنیاد آلاء در سطح متوسط ارزیابی گردید.

کلیدواژه ها:

مدیریت دانش، ترجمه دانش، ارزیابی سازمانی، سازمان مردم نهاد
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.