نوشته‌ها

, ,

مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر مشارکت خیرین در مراکز درمانی خیریه

مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر مشارکت خیرین در مراکز درمانی خیریه *حمیدرضا اشراقی رحمت ا... امیر احمدی *دانش آموخته دکتری جامعه شناسی، Email:hreshr@gmail.com)) استادیار جامعه شناسی، واحد آزاد شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، گلستان، ایران(Emil:amirah…
, ,

تاثیر پایبندی مردم به ارزش ها بر مشارکت در امور خیریه

تأثیر پایبندی مردم به ارزش ها بر مشارکت در امور خیریه علی محمودزاده مرقی مدرس دانشگاه پیام نور کاشان و آران وبیدگل دکتری علوم اجتماعی گرایش بررسی مسائل اجتماعی Ali.sociology2015@gmail.com چکیده پژوهش حاضر با هدف تاثیر عمل…
, ,

خیر مدرسه ساز، از مدرسه سازی تا تصمیم سازی مشارکتی در تغییرات آموزشی

                       خیّر مدرسه‌ساز، از مدرسه‌سازي تا تصميم‌سازي مشاركتي در تغييرات آموزشي سيد محمد حسين حسيني دكتري برنامه‌ريزي درسي و كارشناس پژوهش پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش Hosseini261@gmail.com   چکیده: مدارس خيريه‌اي و …
, ,

امور خیریه به مثابه سرمایه اجتماعی

  امور خیریه به مثابه سرمایه اجتماعی طیبه وخشوزی1، مهرنگار براهویی2، هما ایمانی3 1، مدرس دانشگاه فرهنگیان پردیس نسیبه تهران، دکتری جامعه شناسی 2ت.پژوهشگر اجتماعی،کارشناسی علوم اجتماعی پژوهشگری مدرس دانشگاه فرهنگیان پردیس نسیبه ت…
, ,

تبیین عوامل موثر بر مشارکت داوطلبانه- خیرخواهانه زنان

  تبیین عوامل موثر بر مشارکت داوطلبانه- خیرخواهانه زنان محمد صالح طیب نیا [1] حوریه ربانی اصفهانی[2]   چکیده : در ایران و جوامع اسلامی انجام کارهای خیر  نه تنها در زمان فعلی بلکه در زمان های گذشته نیز زمینه ی مناسبی برای …
, ,

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت شهروندان کرمانی در امور خیریه

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت شهروندان کرمانی در امور خیریه زهرا پور توکلی کارشناس مسول مشارکتهای مردمی و مراکز غیر دولتی چکیده : هدف از این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت شهروندان کرمانی در امور خیریه در سال…