نوشته‌ها

, ,

مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر مشارکت خیرین در مراکز درمانی خیریه

حمیدرضا اشراقی - دانش آموخته دکتری جامعه شناسی رحمت ا... امیراحمدی - استادیار جامعه شناسی، واحد آزاد شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، گلستان، ایران چکیده مقاله: نظام و حیات اجتماعی در جامعه بشری به تعاون و مشارکت اعضای آن بستگی دارد و در این راس…
, ,

تاثیر پایبندی مردم به ارزش ها بر مشارکت در امور خیریه

علی محمودزاده مرقی - مدرس دانشگاه پیام نور کاشان و آران وبیدگل دکتری علوم اجتماعی گرایش بررسی مسائل اجتماعی چکیده مقاله: پژوهش حاضر با هدف تاثیر عمل به ارزشها و هنجارها از سوی مردم بر مشارکت پاسخگویان در امور خیریه و عام المنفعه در …
, ,

خیر مدرسه ساز، از مدرسه سازی تا تصمیم سازی مشارکتی در تغییرات آموزشی

سیدمحمدحسین حسینی - دکتری برنامه ریزی درسی و کارشناس پژوهش پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش چکیده مقاله: مدارس خیریه ای و خیریه آموزشی یکی از قدیمی ترین رخدادهای آموزشی است که تاکنون شکل مشهود آن ساخت و ساز مدارس جدید، بازسازی یا تجهیز مدارس و ه…
, ,

امور خیریه به مثابه سرمایه اجتماعی

طیبه وخشوزی - مدرس دانشگاه فرهنگیان پردیس نسیبه تهران، دکتری جامعه شناسی مهرنگار براهویی - پژوهشگر اجتماعی،کارشناسی علوم اجتماعی پژوهشگری هما ایمانی - مدرس دانشگاه فرهنگیان پردیس نسیبه تهران، دکتری تعلیم وتربیت چکیده مقاله: سرما…
, ,

تبیین عوامل موثر بر مشارکت داوطلبانه- خیرخواهانه زنان

محمدصالح طیب نیا - هیات علمی دانشکده اهلبیت (ع) ، دانشگاه اصفهان ،رییس مرکز پژوهشی آلاء حوریه ربانی اصفهانی - دانشجوی دکتری مطالعات زنان ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ، کارشناس مرکز پژوهشی آلاء چکیده مقاله: در ای…
, ,

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت شهروندان کرمانی در امور خیریه

زهرا پورتوکلی - کارشناس مسئول مشارکتهای مردمی و مراکز غیردولتی بهزیستی کرمان چکیده مقاله: هدف از این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت شهروندان کرمانی در امور خیریه در سال 1397 است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است جامعه آم…