نوشته‌ها

, ,

مطالعه سازمانهای حمایتی ایالات متحده آمریکا در عراق

مهری بهار - دانشیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران احمد فاتحی - دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران چکیده مقاله: جامعه مدنی محیطی است که افراد در آن حقوق طبیعی خ…
, ,

نقش سازمانهای مردم نهاد در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان

عاطفه گل پرورمشهدی - وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور چکیده مقاله: امروزه مشارکت سازمانهای غیردولتی به عنوان یکی از عوامل حسن اداره کشور از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار میرود.…
, ,

بررسی فرایند تشکیل موسسات خیریه بیمارستانی: یک مطالعه کیفی

مریم ذبیحی پورسعادتی - دانشجوی دکترای مددکاری اجتماعی،گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، ذلیخا عربگری - کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی چکیده مقاله: طرح مسئله: خیریه ها و سازمانهای مردم نهاد حوزه سلامت ازجمله منابع مهمی هس…