نوشته‌ها

, ,

مطالعه سازمانهای حمایتی ایالات متحده آمریکا در عراق

مطالعه سازمان¬های حمایتی ایالات متحده آمریکا در عراق مهری بهار* احمد فاتحی** *دانشیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران **دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ahmad.fa73@y…
, ,

نقش سازمانهای مردم نهاد در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان

  نقش سازمان های مردم نهاد در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان عاطفه گل پرور مشهدی وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور نویسنده مسئول مکاتبات Atefeh.golparvar@yah…
, ,

بررسی فرایند تشکیل موسسات خیریه بیمارستانی: یک مطالعه کیفی

  بررسی فرایند تشکیل موسسات خیریه بیمارستانی: یک مطالعه کیفی مریم ذبیحی پورسعادتی*1، ذلیخا عربگری2 1، دانشجوی دکترای مددکاری اجتماعی،گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، نویسنده مسئول مکاتبات: m.zabihi.2005…