• محمدصالح طیب نیا
  • دکترای فلسفه – عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
  • پست الکترونیک : ms.tayebnia@ahl.ui.ac.ir
  • صفحه شخصی: www.tayebnia.ir
  • ریاست پژوهشکده مطالعات وقف و نیکوکاری‌(خیرماندگار)
  • مرتبه علمی:استادیار
  • تلفن: 03137934122
  • صفحه شخصی: www.tayebnia.ir