آسیب شناسی نظام خیریه در ایران با استفاده از ماتریس I-PA

               دکتر مهدی مرتضوی، حسین محمدی دوست

دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران:  mahdymortazavi@yahoo.com

کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس: mohammadidoost.h1372@gmail.com

 

چکیده

هدف اصلی این پژوهش آسیب شناسی نظام خیریه در ایران بوده است، بدین جهت پس از بررسی ادبیات نظری به تحلیل محتوای کیفی اسناد و مصاحبه با خبرگان حوزه خیریه و تحلیل محتوای آن پرداخته شده است، این بخش از پژوهش تا جایی ادامه داشت تا اشباع نظری در رابطه با آسیب­های حوزه خیریه حاصل گردد. این پژوهش از لحاظ مکانی پیمایشی و کتابخانه­ای بود و از لحاظ هدف کاربردی بود. در این پژوهش از ابزار مصاحبه و پرسشنامه بمنظور گردآوری داده­ها استفاده شد.  سپس پرسشنامه مستخرج از تحلیل محتوای کیفی بین 20 خبره حوزه خیریه توزیع شد. به­منظور مشخص شدن شکاف و اولویت­بندی آسیب­ها از ماتریس تحلیل اهمیت- عملکرد استفاده گردید. پس از انجام تحلیل، آسیب­ها در 4 ناحیه ماتریس اهمیت- عملکرد قرار گرفتند تا راهبرد مناسب هر آسیب با توجه میزان اهمیت هر آسیب و عملکرد در قبال آن آسیب مشخص گردد. این پژوهش پس از انجام تحلیل محتوای کیفی  37 آسیب را در نظام خیریه­های ایران واکاوی کرد و پس از انجام تحلیل بر اساس روش مذکور، نتایج حاصله نشان­ داد آسیب “فقدان پایگاه اطلاعاتی جامع در حوزه خیریه­ها” بیشترین شکاف بین عملکرد و اهمیت آسیب­ها را دارا می­باشد.

واژگان کلیدی: آسیب­شناسی، خیریه، ماتریس I-PA

 

 

مقدمه

خیریه ها با اهداف متفاوتی از جمله فرهنگی هنری، آموزشی تحقیقاتی، خدمات درمانی، حفاظت محیط زیست، منافع عمومی و اجتماعی و منافع بین المللی کار می­کنند. (Lindman, 2009). با توسعه مشارکت مردم در مسائل اجتماعی و افزایش تعداد سازمان­های مردم نهاد، لزوم ایجاد ساز وکارهای حمایتی و همچنین نظارتی برای سر و سامان دادن به این نهادها اهمیت ویژه­ای یافته است. از این­رو، بسیاری از کشورها تلاش نموده­اند با ایجاد قوانین مختلف علاوه بر توسعه این نهادهای مردمی، بتوانند آنها را جهت­دهی و نظارت نمایند(اعیانی و کاظم زاده، 1394). موسسه­های خیریه برای دستیابی به اهداف گوناگونی فعالیت می کنند. امروزه تعداد این قبیل سازمان ها بسیار زیاد است و اهداف آنها با توجه به حوزه فعالیت طیف وسیعی از موقعیت ها را در بر می گیرد. فعالیت­های موسسه­های خیریه، انسان دوستانه بوده و به صورت غیرانتفاعی و غیرسیاسی است و در چارچوب قوانین و مقررات هر کشور و اساسنامه خود می­باشد(مقبلی قرایی و همکاران، 1395). لذا افزایش بهره­وری در سازمان­ها و موسسات خیریه معمولا مستلزم تغییر و بهبود از طریق آسیب­شناسی و تغییرات بسیار مهم و حیاتی است.

امروزه تغییر در کانون توجه است و حرکت به سمت تغییرات در مقیاس بزرگ در نقش بخش عمومی و جامعه مدنی)دیده می­شود. سازمان­ها در وضعیت دائمی تغییر قرار دارند، هرچند نرخ[1] و درجه[2] تغییر متفاوت است(Goodman; Loh, 2011: 242). جهانی شدن[3] و تغییر و تحولات محیطی پاسخگویی سریع سازمان­ها به شهروندان را می­طلبد. آسیب شناسی به مدیران سازمانی کمک می­کند تا از واکنش­های مخاطره­آمیز[4]، اجتناب از تغییر و عملیات نادرست[5] جلوگیری کنند. همچنین آسیب­شناسی به­منظور پاسخگویی سریع به محیط آشفته[6] امروزی مهم و ضروری به نظر می­­رسد و می­تواند از طریق فنون[7] علوم سیاسی، حقوق، مالی و روندهای[8] جدید الگوهای سازمانی به حل مسائل و مشکلات سازمان­ها کمک کند(Popovici, 2006: 153).

 

[9]آسیب شناسی سازمانی تلاش جدی در سطوح مختلف سازمانی می­باشد که این تلاش محیط سازمانی تا فرهنگ و ساختار سازمانی  را شامل می­شود(همان، 152). آسیب شناسی سازمان در زمینه تغییر و تحول سازمانی اهمیت زیادی دارد و بایستی بتواند به سوالات علل تغییر چیست و چرا سازمان باید تغییر کند؟، فرآیند تغییر چگونه است؟ و محتوای تغییر چیست پاسخ دهد(Pettigrew & et al, 1988: 297). آسیب­شناسی سازمان نقشی حیاتی در نوآوری­­های تغییر سازمانی، هم در انتخاب مداخله کننده­های مناسب و هم ایجاد آمادگی برای تغییر در سازمان ایفا می­کند. (Mcfillen & et al, 2014: 223). مهمترین خصوصیات جوامع توسعه یافته، رشد اقتصادی مداوم،کاهش فقر و نابرابرای و حذف فقر مطلق است. موسسات خیریه، نهادهایی هستند که به کمک آن می­توان به توسعه اقتصادی کمک کرد و از پتانسیل بالای آنها برای توزیع برابر ثروت وافزایش عدالت استفاده کرد. از طرفی دیگر، در شرایط كنونی جامعه، توسعه کمی و کیفی موسسات خیریه به امری ضروری  ومحتومم بدل شده است. چرا كه نه ‌تنها دولت‌ها به تنهایی نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای فزاینده کشور باشند، بلكه موسسات خیریه در این بین به مثابه بازویی توانا برای دولت و یار غمخواری برای اقشار آسیب‌پذیر به حساب می‌آیند. هر چند در خصوص آسیب­های نظام خیریه پژوهش­هایی همچون فرجی­ها و اصغری(1390)، نکویی مقدم و همکاران(1392) یاوری و مرتب(1395) و پویافر(1395) صورت گرفته است، ولی هیچ پژوهشی به طور جامع و کلان­نگر به حوزه آسیب­های نظام خیریه در ایران نپرداخته است. لذا هدف اصلی این پژوهش واکاوی آسیب­های نظام خیریه در ایران است.

سوال اصلی پژوهش

آسیب­های نظام خیریه در ایران کدامند؟

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش

پیشینه پژوهش

نتایج پژوهش فرجی­ها و اصغری(1390) فقدان قوانين و مقررات نظارتي شفاف و جامع، ضعف سازوكارهاي اداري و اجرايي، ساختار پيچيده و غيرشفاف برخي از مؤسسه­ها، اعتماد بيش از اندازه مردم به سازمان­هاي خيريه، حمایت­های افراد سیاسی از برخی خیریه­ها و بسترسازی برای فساد و کلاهبرداری را به­عنوان آسیب­های نظام خیریه در ایران نشان می­دهد. یاوری و مرتب(1395) چالشها و آسیب های خیریه ها در ایران  را ضعف بستر قانونی برای ساماندهی به موسسات خیریه، کلاهبرداری خیریه­ها، وجود چندین سازمان مجوز دهنده به فعالیت خیریه­ها، فقدان آمار دقیق و بانک اطلاعاتی، فقدان هیچگونه نظارتی بر فعالیت های موسسات خیریه نام بردند. کریمی و همکاران(2013) در پژوهشی به آسیب شناسی سازمانی در حوزه بهره­وری منابع انسانی  با استفاده از الگوی فنی سیاسی، فرهنگی تیشی در شرکت هواپیمایی ایران پرداختند (Karimi, 2013: 1).  میرابی و منفرد(2011) به آسیب شناسی رابطه شرکت­های ایرانی با مشتریان و ارائه راهکار پرداختند(Mirabi; Monfared, 2012: 9126). مسعود سینکی و نقوی(1395) به آسیب شناسی سازمانی دانشگاه علوم پزشکی با استفاده از مدل شش جعبه­ای ویزبورد پرداختند و مشخص شد وضعیت سازمان در زمینه ارتباطات و پاداش با آسیب مواجه است(سینکی و نقوی، 1395: 462). یانگ و همکاران(2011) از ماتریس اهمیت- عملکرد  بمنظور سنجش[10] و آسیب­شناسی کیفیت خدمات فروشگاه­های[11] اپلیکیشن موبایل در تایوان پرداختند(Yang & et al, 2011: 4824). سیلوا و فرناندز(2011) با استفاده از ماتریس تحلیل اهمیت- عملکرد به آسیب شناسی  و ارزیابی کیفیت خدمات مدارس دبیرستان پرداختند(Silva; Fernandes, 2011: 306). پاپ و برزا (2014) به آسیب­شناسی سازمانی موزه بیا مارا[12] بمنظور بهبود کیفیت این موزه و بطور کلی آسیب­های سازمانی موزه­ها در ارائه خدمت در فضای رقابتی  پرداختند(Pop; Borza, 2014: 75). فنگ و همکاران (2014) با استفاده از ماتریس تحلیل اهمیت- عملکرد به ارزشیابی و آسیب­شناسی بخش بنادر[13] چین و بریتانیا پرداختند(Feng & et al, 2014: 1033). وانگ و همکاران(2011) با استفاده از ماتریس تحلیل اهمیت- عملکرد به ارزشیابی[14] و آسیب­شناسی خدمات دولت الکترونیک[15] در ژاپن پرداختند(Wong & et al, 2011: 17).

 

آسیب­شناسی

آسیب­شناسی سازمانی[16] نیازمند تغییر و استفاده از شناخت مشکلات سازمانی، جمع­آوری اطلاعات و تحلیل و نتیجه گیری بر اساس یافته ها با هدف ایجاد تغییرات لازم و اصلاحات احتمالی است. آسیب­شناسی سازمانی فرآیندی گروهی است و به این معنا لازم است اهداف و رویکرد مشابهی برای آن وجود داشته باشد. افراد باید به طور جدی در برنامه­ریزی و اجرای فرآیندها حضور فعال داشته باشند. بنابراین، آسیب­شناسی سازمانی برخلاف آسیب­شناسی پزشکی تنها مستلزم رفع مشکل نیست بلکه نیازمند ایجاد تغییرات و اتخاذ راه­های جدید است. چنین تغییراتی می­تواند به بهبود عملکرد آتی و توسعه سازمان کمک می­کند(Rahimi & et al, 2011: 85). پژوهشگر متخصص آسیب­شناسی سازمانی، باید با ترسیم محیط­های ویژه و عمومی، مرزهای داخل و خارج سامانه مورد بررسی خود را مشخص کرد و ابتدا محیط داخلی – یعنی محیط فعالیت را تعیین نموده و به دنبال آن کانون آسیب­زا را بشناسد و با اهتمام خاصی به تشخیص علایم و نشانه­های آسیب بپردازد (میرزایی، 1381:63). آسیب شناسی می­تواند منجر به مشخص شدن نقاط قوت و ضعف سازمان گردد و شکاف بین وضع موجود و مطلوب را مشخص سازد. همچنین با یک نگاه سیستمی می­توان به ضعف و ارتباط و تاثیر آن با کل سیستم پی برد و در پی اصلاح آن بخش برآمد(Weisbord, 1976: 435).

در تعریف سنتی[17] آسیب شناسی سازمانی عبارت است مداخله­ای[18] که اطلاعات از زیرسیستم­های[19] گوناگون سازمان، فرآیندها و قوانین[20] درون سازمان را فراهم می­کند(Beckhard, 1975: 45). در تعریفی دیگر آسیب شناسی سازمانی اشاره به فرآیندی دارد که از طریق آن اطلاعاتی معتبر و مفید در مورد سامانه­های سازمانی ایجاد می شود(Paul, 1996: 135)

سازمان­ها اغلب[21] با توجه به تغییر و تحولات محیطی تغییر می­کنند لذا مدیران بایستی بمنظور حل مسائل سازمانی داده­های لازم را بمنظور بهبود عملکرد سازمانی گردآوری[22] نمایند و علل مسائل و مشکلات سازمان را تحلیل کنند و با یک برنامه عملیاتی[23] اقدام به رفع مسائل و مشکلات کنند(Nadler & Tushman, 1980: 47).

آسیب شناسی سازمان یک روش برای تحلیل سازمان برای شناسایی کاستی­های[24] سازمان است تا از طریق تغییر سازمانی رفع شوند[25]. هر چند تحلیل سازمان و آسیب­شناسی سازمان تا حدودی شبیه هم هستند ولی تفاوت­هایی مهمی دارند. شباهتشان از این جهت است که هر دو بر شناخت ماهیت و عناصر سازمان متمرکز می­باشند. همچنین هر دو از روش­هایی مشابهی برای جمع­آوری اطلاعات استفاده می­کنند ولی در هدف متفاوت می­باشند. هدف تحلیل سازمانی درک سازمان بمنظور واکاوی سازمان می­باشد و آسیب­شناسی سازمانی بر درک سازمان بمنظور بهبود و تغییر سازمان متمرکز است(Junicijevic, 2010: 86).

آسیب شناسی سازمانی  به فرآیندی مبتنی بر مراحل بررسی، تشخیص، ردیابی، تعبیر و تفسیر و تغییرات و تعیین علل و عوامل بروز آسیب بمنظور پیشگیری و درمان اطلاق می­شود. آسیب­های سازمانی از نظر زمان پیدایش سه مرحله را تشکیل می­دهند مرحله اول آسیب­های ابتدایی یا مقدماتی که هنوز رشد و توسعه نیافته و صدمات آن­ها جزیی و سطحیبوده و با تدابیر اولیه آسان و کم­هزینه مرتفع می­گردد. مرحله دوم شامل آسیب­های بحرانی بوده که از عدم برخورد و مقابله درست با آسیب­های ابتدایی ایجاد و اثرات تخریبی آن در جهت ساختاری، رفتاری و زمینه­ای مشهود است و تاثیرات، تبعات و خسارات آن به حدی است که که توسعه و رشد سازمان را متاثر از نموده و این آسیب­ها طولانی و پایدارند و در صورت عدم رفع آن­ها حیات سازمانی را مضمحل می­نمایند. مرحله سوم آسیب­های خطرناک و مرگ آور می­باشند که علاوه بر جلوگیری از رشد و توسعه حیات و بقا سازمان را مخاطره جدی مواجه می­سازند(چیت ساز، 1383: 8).

در پژوهش جامعی انواع مدل­های موجود و مورد استفاده در این حوزه به قرار زیر(جدول1) ارائه شده است:

 

جدول1: خلاصه اي از بازنگري در الگوهاي آسيب شناسي سازماني، فردي و گروهي(نیکوکار و همکاران، 1388: 173)

مدل متغیرها وابستگی متقابل متغیرها محیط خارجی فرض اصلی
تحلیل میدان نیرو (1951) نیروهای محرک، نیروهای ضابط نیروهای محرک و ضابط هم­زمان اتفاق می­افتند هر نیرو ممکن است ناشی از محرک­ها یا محدودیت­های محیطی باشد عدم تعادل در طول تغییر اتفاق می­افتد و بعد دوباره تعادل برقرار می­شود
مدل لویت

(1965)

وظیفه، ساختار، عوامل فناوری و انسانی چهار متغیر بهم وابسته هستند یعنی تغییر در یکی سایر متغیرها را تحت تاثیر قرار می­دهد در مدل ارائه نشده تغییر در متغیرها موجب تغییر در متغیر وظیفه می­شود (محصولات و خدمات)
تحلیل سیستمی لیکرت

(1967)

انگیزش، ارتباط، تعامل، تصمیم گیری، تعیین هدف، کنترل، عملکرد سطوح کتغیرها به طور مستقل در یک نظرسنجی اندازه گیری شده است مستقیما در مدل ارائه نشده است چهار نوع سامانه­های متفاوت مدیریت براساس هفت متغیر شناسایی شده است: مشارکتی، مشاوره­ای، خیرخواهانه- مقتدرانه، استثمارگرانه- مقتدرانه
مدل شش جعبه ویزبورد

(1976)

اهداف، ساختار، روابط، رهبری، پاداش­ها، مکانیسم­های مفید روابط متقابل میان متغیرها روشن نیست محیط از طریق داده­ها و ستاده های سازمان، تاثیرگذار است و تناسب میان محیط و سازمان در نظر گرفته شده است هرچه شکاف میان سیتم­های رسمی و غیر رسمی هر متغیر بیشتر باشد، اثربخشی سازمان کمتر است
مدل تجانس تحلیل سازمان  (1977)

 

داده­ها: محیط، منابع، تاریخچه و سابقه، راهبرد؛ میانجی­ها: وظیفه، فرد، تنظیمات سازمان رسمی، تنظیمات سازمان غیر رسمی ستاده­ها: فرد، گروه و سامانه سازمان­ها پویا هستند، تعاملات در سطوح فردی، گروهی و سامانهی میان متغیرعای میانجی اتفاق می­افتند محیط خارجی نسبت به داده­ها و ستاده­ها بازخور می­دهد مفروضات: تئوری سامانه­های باز، سامانه­های رسمی و غیر رسمی، تناسب و تجانس میان متغیرهای میانجی
مدل 7S مک کنزی (1981) سبک،کارکنان، راهبرد، سامانه­ها، ساختار، مهارت­ها و ارز­های مشترک متغیرها وابستگی متقابل دارند مستقیما در مدل ارائه نشده متغیرها همگی باید تغییر کنند تا به عنوان یک مدل، متجانس شوند
چارچوب فنی، سیاسی و فرهنگی تیچی (1983) داده­ها: محیط، تاریخچه و سابقه، منابع؛ میانجی: رسالت/راهبرد، وظایف، شبکه­های تجویز شده، شبکه­های نوظهور؛ ستاده­ها: عملکرد، تاثیر بر افراد همه متغیرها روابط متقابل دارند اگرچه برخی روابط قوی­تر و برخی ضعیف­تر هستند محیط در داده­ها، ستاده­ها و چرخه بازخور در نظر گرفته شده است همه متغیرها در چشم­انداز فنی، فرهنگی و سیاسی تحلیل شده­اند
برنامه­ریزی عملکرد بالا (1984) چارچوب زمانی، تمرکز، برنامه­ریزی، حالت تغییر، مدیریت، ساختار، چشم­انداز، انگیزش، توسعه، ارتباط و رهبری سطح متغیرها به طور مستقل در یک نظرسنجی اندازه­گیری شده است مستقیما در مدل ارائه نشده براساس 11 متغیر،4 سطح عملکرد سازمانی شناسایی شده است: عملکرد بالا، پیشگیرانه، پاسخگو، واگنشی، اینها با توانمندسازی، ارائه طرح، مربیگری و رفتارهای رهبری اجرایی به ترتیب وابستگی داند
آسیب­شناسی رفتار فردی و گروهی (1987) داده­ها: منابع، منابع انسانی؛ میانجی­ها در سطح فردی، گروهی و سازمانی؛ ستاده­ها: عملکرد گروهی، عملکرد فردی، نتایج کیفیت زندگی کاری همه روابط جهت­دار هستند به استثنای یک ارتباط متقابل بین دو متغیر مرزهای حداقل بین سازمان و محیط خارجی مفروضات: تئوری سیتم­های باز، تاکید بر سه سطح عملکرد از جمله عملکرد سازمانی و نتایج کیفیت زندگی کاری
مدل علی بروک و لیتوین(1992)  محيط خارجي، ماموريت و راهبرد، رهبري، فرهنگ سازماني، ساختار، ممارست مديريت، سيستم­ها، جو واحد كاري، نيازمندي­هاي وظيفه و مهارت­هاي فردي، انگيزش، نيازهاي فردي و ارزش­ها و عملكرد فردي و سازماني.  همه متغيرها وابسته به هم هستند اگر چه برخي ارتباطات قوي تر و برخي ديگر ضعيف ترند (دوطرفه) هر وضعيت يا شرايط بيروني كه برعملكرد سازمان اثرگذار است (شامل بازار، وضعيت مالي جهان و شرايط محيط و…، تناسب ميان سازمان و محيط نيز ملاحظه مي شود. ميان پويايي تبادلي و تبديل در ،B-L  مدل سازمان تمايز قا يل مي شود. پويايي تبادلي و تبديلي ريشه در تئوري رهبري و به ويژه در تفاوت ميان مديران و رهبران دارد . مفروضات شامل تئوري سيستم­هاي باز ، تمايز ميان جو و فرهنگ سازماني و تاثير تمامي متغيرها بر يكديگ
مدل ستاره گالبرید(1995) اين مدل به همراه فناوري (فرايندها)، ساختار، فرهنگ، سيستم ها، راهبرد و افراد مي آيد همه متغيرها وابسته به هم هستند اگر چه برخي ارتباطات قوي­تر و برخي ديگر ضعيف­ترند (دوطرفه) به طور مستقيم در مدل ارايه نشده است اين برنامه با تركيب مناسب استراتژي و ساختار، به فرآوري استعدا د مورد نياز جهت نيل به اهداف مي انجامد . اطمينان بهتر از اثربخشي واحدها، درستي داده ها و ثبات فرايندها
مدل تریکورد(2005) استراتژي: (راهبرد، اهداف اصلي، اهداف فرعي، و ارزش­ها). هويت: (دليل وجودي ، قصد نهايي). فرهنگ : (فرهنگ ، روحيه، انگيزش، شخصيت، رهبري، كارتيمي). سيستم ها :(فرايندها، فناوري ، ساختار انساني، و ارتباطات) همه متغيرها وابسته به هم

هستند

به طور مستقيم در مدل ارايه نشده است زماني كه يك جز از مدل تريكورد نا منطبق است، سازمان به سمت فقدان وظيفه مداري، افزايش هزينه، و… گرايش خواهد داشت. اگر همه ابعاد مدل تريكورد مهيا باشند، سازمان سالم، بهره ور و چالاك خواهد بود.

 

تغییر و تحول سازمانی

تحول سازمانی[26] عبارت است از فرآیند برنامه­ریزی شده در تغییر فرهنگ یک سازمان از طریق بهره­گیری از فنون علوم رفتاری، پژوهش و نظریه می­باشد(Bruke, 1982: 8) و یا کاربرد سامانه­ای همه جانبه دانش علوم رفتاری برای بهبود برنامه ریزی شده و تقویت راهبردها، ساختارها و فرآیندهای سازمانی در جهت ارتقاء اثربخشی سازمان می­باشد(Cummings; Worly, 2008: 2). با توجه به تغییر و تحول محیطی سازمان­ها بایستی خود را با تغییرات امروزی تغییر دهند که نیروهای تحول شامل ماهیت نیروی کار، فناوری، بحران اقتصادی، رقابت، روندهای اجتماعی و سیاست جهانی است(رابینز؛ جاج، 1394: 636).

تغییر سازمانی مفهوم گسترده­تری از تحول سازمانی دارد. در واقع تحول سازمانی در بخشی از تغییر سازمانی مانند حل مساله، کیفیت زندگی کاری و پاسخگویی متمرکز است. در حالی که تغییر سازمانی بر هر گونه تغییر مانند نوآوری در سامانه­­های فنی و مدیریتی؛ کوچک­سازی سازمان و یا تکامل سامانه در طول زمان متمرکز است(Cummings; Worly, 2008: 4). تغییرات سازمانی یک فرایند جامع و مرتبط با برنامه ریزی، تنظیم اهداف کلان، کارآموزی و پرورش کارکنان و ذینفعان، تهیه منابع کافی، انتخاب راهبردهای مداخله و نظارت و پیاده سازی نتایج است. در بخش عمومی، تغيير برنامه های مکرر سياسي، اهداف قانوني و نه به عنوان بازار، و تخصيص ناکافی منابع مالي و انسانی اغلب مانع از تغيير است(Rusaw, 2007: 347).کرت لوین بمنظور تغییرات سازمانی موفقیت آمیز در محیط پویا بیان کرد سازمان­ها بایستی سه مرحله را دنبال کنند: کنار گذاشتن وضع موجود[27]، حرکت به سمت وضعیت مطلوب نهایی[28] و تثبیت تغییرات جدید با هدف دائمی کردن آن[29](Armenakis; Bedeian, 1999: 301). همچینین بمنظور موفقیت در این راه یا بایستی نیروهای محرکی که باعث تغییر رفتار می­شوند را تشدیدکنند، یا نیروهای مقابله با تغییر را کاهش دهند و یا ترکیبی از دو روش قبلی را به کار گیرند.(رابینز، جاج، 1394: 629).  عوامل موثر[30] در موفقیت تغییر سازمانی شامل موضوعات بحث­برانگیز محتوایی[31] (به ویژگی­های خاص هر سازمان مانند ساختار بمنظور پاسخگویی به نیازهای محیطی اشاره دارد)، موضوعات بحث­برانگیز فرآیندی[32] (برخلاف محتوا اشاره به اقدامات[33] سازمان در طول انجام تغییر اشاره دارد)، موضوعات بحث برانگیز پس زمینه­ای[34] (اشاره به نیروهای پیشران[35] داخل و خارج سازمان دارد که نیروهای داخلی مانند سطح حرفه­ای[36]، نگرش مدیریتی[37] نسبت به تغییر، تنش مدیریتی[38] و منابع دانش فنی و نیروهای خارجی مانند فشار رقابتی، فناوری و قوانین متغیر می­باشند) و تفاوت­های فردی[39] می­باشد(Walker, 2007: 762-763). کارکنان معمولا در مقابل تغییر مقاومت می­کنند بخصوص اگر منافعشان به خطر بیفتد، لذا بمنظور ایجاد تغییر سازمانی بایستی کارکنان را تشویق به انجام رفتارهای جدید منطبق با تغییر کرد(Armenakis; Bedeian, 1999: 311). ویزگی­های تغییر سازمانی شامل مزیت نسبی[40] (اشاره به سود منحصربه­فردی که از تغییر سازمانی حاصل می­شود داشته که در ایده­ها و اعمال دیگر حاصل نمی­شود)، بخش­پذیری[41]( اشاره به امکان­پذیر بودن تغییرات در حوزه محدود دارد)، برگشت­پذیری[42](اشاره به شرایطی دارد که دارد که تغییر انجام شده رد شود دوباره آن سازمان قابل تغییر است)، پیچیدگی[43](اشاره به سختی درک تغییر، ابعاد مختلف تغییر و هزینه زیاد برای مفهوم کردن آن دارد)، سازگاری[44](اشاره به انطباق تغییر با بستر تغییر دارد و بایستی با باورها و ارزش­های آن سازمان منطبق باشد)، ارتباط­پذیری[45](اشاره به نقش ارتباط­پذیری به منظور ایجاد تغییر دارد) و زمان(اشاره به سرعت تغییر دارد و اینکه با توجه به ظرفیت سازمان نرخ سرعت تغییر سازمان چگونه باید باشد) می­باشد(Rizescu; Tileaga, 2016:  140-141). به طور کلی می­توان الگو­های تغییر سازمانی را در چهار دسته طبقه­بندی و توصیف کرد: الگوهای انتزاعی[46] که بطور ریشه­ای و جامع به تغییر می­نگرند مانند برنامه جامع راهبردی[47] یا مهندسی مجدد، الگوهای جزئی-تدریجی[48] که با تغییرات جزئی-تدریجی دستیابی به نتایج ملموس، محدود و سربع را فراهم می­سازند، الگوهای تکثرگرا[49] که چندین ورودی، منابع و تعهد را برای حل مشکلات اجتماعی یا اقتصادی محلی به ارمغان می آورد و الگوهای فردی[50] که به برنامه­های کارآموزی و پرورش فردی اشاره دارد(Rusaw, 2007: 347).

 

روش پژوهش

پژوهش کاربردی هدفش حل یک مساله عادی و جاری است در حالی که پژوهش بنیادی، هدف کلی­تر ایجاد دانش، درک بهتر و عمیق پدیده­ها و مسائلی را دنبال می­کند که در محیط­های سازمانی مختلف رخ می­دهند (دانایی فرد و همکاران، 1393: 34).

این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است چرا که به دنبال ارایه راه حلی برای آسیب­های نظام خیریه­ها در ایران است.

در این پژوهش بمنظور واکاوی آسیب­ها از تحلیل محتوای کیفی استفاده گردید. پژوهش از لحاظ مکانی پیمایشی و کتابخانه­ای بود و از ابزار مصاحبه و پرسشنامه بمنظور گردآوری داده­ها استفاده گردید.  همچنین بمنظور اولویت­بندی آسیب­ها از ماتریس تحلیل اهمیت- عملکرد استفاده گردید.

ماتریس تحلیل اهمیت عملکرد در ابتدا بمنظور سنجش رضایتمندی ارباب رجوع استفاده شد که دارای دو جزء اهمیت محصول یا خدمات ارائه شده و عملکرد موسسه مربوطه در ارایه خدمت یا کالا ارایه شده بود. این ماتریس دارای دو محور است که در محور عمودی(Y) اهمیت و در محور افقی(X) عملکرد است که در شکل ذیل نمایش داده شده است(Martilla & James, 1977: 77).

 

جدول2: ماتریسI-PA(Martilla & James, 1977: 77)

 

 

ناحیه1)

اهمیت زیاد

عملکرد بالا

نگهداری مزایای رقابتی

ناحیه2)

اهمیت کم

عملکرد بالا

تمرکز برای بهبود

 
ناحیه4)

اهمیت زیاد

عملکرد بالا

اتلاف منابع

ناحیه3)

اهمیت کم

عملکرد پایین

اولویت پایین

                            عملکرد

 

در ناحیه 1) اهمیت آسیب بسیار بالا ولی عملکرد در قبال آن ضعیف است، لذا موارد این بخش آسیب پذیرند و باید در اولویت بهبود قرار گیرند.

در ناحیه 2) اهمیت آسیب بسیار بالا و عملکرد در جهت رفع آن مناسب بوده است، لذا موارد این بخش به عنوان مزایای رقابتی، نگهداری مورد توجه بیشتری قرار می­گیرند.

در ناحیه 3) اهمیت آسیب کم و عملکرد سازمان در این حوزه ضعیف است، لذا موارد این بخش نیازمند هیچگونه سرمایه گذاری اضافی نمی­باشند.

و ناحیه 4) منطقه­ای است که در آن اهمیت آسیب و معضلات کم ولی عملکرد در جهت بهبود و توسعه آن­ها بسیار قوی است، لذا موارد این بخش موجب اسراف در منابع می­شوند و باید به گونه­ای حذف شوند یا از آن­ها بهره­برداری مناسب به عمل آید(همان).

 

یافته­های پژوهش

آسیب­های واکاوی شده حاصل از اسناد و مصاحبه­ با خبرگان حوزه خیریه در قالب پرسشنامه ماتریس  I-PA طراحی و بین خبرگان حوزه خیریه توزیع شد. پراکنش تحلیل نظرات خبرگان حوزه خیریه در ماتریس زیر آورده شده است.

نمودار1: ماتریس اهمیت- عملکرد آسیب­های نظام خیریه­ها در ایران

براساس اطلاعات حاصله از ماتریس فوق نتایج زیر احصاء شده است:

ناحیه 1) اولویت های اساسی

اهمیت آسیب­های جای گرفته در این ناحیه از میانگین اهمیت­ها بیشتر و میزان عملکرد خیریه­ها دولت و دیگر نهادهای موثر بر نظام خیریه­ها در قبال این آسیب­ها از میانگین آن­ها کمتر است. یعنی:

براساس طبقه­بندی فوق چنین استنباط می­گردد که آسیب­هایی که در ناحیه اول این ماتریس قرار دارند، برای مجریان و تصمیم­سازان بسیار حائز اهمیت می­باشند زیرا علی­رقم اهمیت فراوان، عملکرد سازمان در آن حوزه­ها بسیار ضعیف است. از آنجاکه تاکنون تلاش اثربخشی جهت رفع این معضلات به عمل نیامده است، بیش از پیش به تلاش مسئولین امر نیاز می­باشد. در نتیجه آسیب­هایی که در این ناحیه حضور دارند، موانع کلیدی مؤثر بر ناکارآمدی نظام کاری خیریه­ها محسوب می­گردند.

جدول 3: آسیب­ها و موانع ناحیه (1) ماتریس اهمیت- عملکرد

کد متغیر وزن آسیب
ST3 عدم سازماندهی مناسب اطلاعات واحد به طوری که تمام کسانی که تحت پوشش سازمان های خیریه­ای هستند را شامل نمی­شود و در نتیجه برخی از چند منبع کمک دریافت می­کنند و برخی از هیچ منبعی نمی­توانند کمک دریافت کنند 04592124.
ST1 عدم نظارت کافی بر خیریه ها منجر به سوء استفاده و فساد در خیریه ها می­گردد 04346618.
P2 برخی از مواد قانونی فصل 3 قانون اساسی مبنی بر حقوق فردی و اجتماعی به خوبی انجام نمی­شود 03848877.
ST4 عدم وجود اتحادیه و سازمانی که بتواند انسجام و وحدت بیشتر در بین خیریه­ها ایجاد نماید 03819984.
P3 حضور نامزدها در خیریه ها به منظور اینکه بتوانند برای خود وجهه ای اجتماعی ایجاد نمایند مشکل ساز است 03355187.
C8 فردگرایی در خیریه­ها وجود دارد در حالی که این نگاه باید به شخصیتی که در قالب گروه تحت شبکه شکل می­گیرد متمرکز باشد 03152894.
P1 سیاسی تلقی کردن کارهای اجتماعی سمنها و اینکه منجر به کاهش امنیت جامعه می­شوند 03122220.
M4 نداشتن شاخص در زمینه کارایی و هزینه بالا سری موسسات خیریه و عدم توجه به شاخص های جهانی در این زمینه 03117197.
C6 جامعه ایران از لحاظ فرهنگی پدر مابانه بوده و در چنین جامعه ای ارتباطات از بالا به پایین است و ارتباطات افقی را به سختی بر می تابد و این شکل ناهماهنگی و عدم تجانس را دامن می زند 03005370.
C7 وجود نگاه سوء، نیت واحدهای دولتی به خیریه ها مبنی بر دور زدن قانون مالیاتی 02802564.
ST7 نبود رسانه مناسب بین مردم و موسسات خیریه باعث شده است که بستر مناسبی برای این ارتباط دوطرفه وجود نداشته باشد 02802347.

 

ناحیه 2) حفظ استراتژی فعلی

در موارد زیر هم اهمیت آسیب­ها از میانگین اهمیت­ها بیشتر و هم عملکرد سازمان از میانگین عملکردها بیشتر است. یعنی:

عملکرد سازمان در رابطه با رفع موانع و معضلات جای گرفته در این ناحیه ماتریس در قیاس با آسیب­های نواحی دیگر بهتر می­باشد. لذا سازمان باید روند بهبود و توسعه را در این موارد به سیاق گذشته ادامه دهد؛ اهمیت این موانع به قدری زیاد است که هرآن غفلت از پایش و بهبود آن­ها منجر به تأثیرات مخرب شدیدی در عملکرد سازمان خواهد شد. اما از آنجا اقدامات پيرامون رفع موانع فوق كمتر از انتظار مي­باشد، تقويت و تسريع عمليات توسعه­اي در اين موارد، اولويت دوم آسيب­ها و موانع موجود را به خود اختصاص مي­دهد.

جدول 4: آسیب­ها و موانع ناحیه (2) ماتریس اهمیت- عملکرد

کد متغیر وزن آسیب
C5 تفکیک نگاه خیر قدسی و خبر عرفی که منجر به محدود شدن محدوده فعالیت مساجد به عنوان پایگاه خیریه ها و عدم تطابق با خیرهای نوین است. 03522720.
E4 تامین مالی خیریه ها به صورت سنتی و عدم پیشرفت چشم گیر در در استفاده از روشهای نوین 03180345.
P4 سیاست­های دولتی واحد و مدرن در این زمینه وجود ندارد و تنها دولت به خیریه ها مجوز میدهد 03137914.
C4 متکی بودن موسسات خیریه به کمک دولت و اینکه انتظار دارند دولت مشکلاتشان را حل نماید 03093348.
C3 عدم نگاه تکریمی و وجود نگاه ترحمی در کمک­های خیریه و کم رنگ بودن سیاست های خودکفایی اقتصادی برای کمک گیرندگان 02908464.
T2 عدم اعتماد موسسات خیریه به یکدیگر 02687904.
M1 علم وارداتی برای مدیریت خیریه ها و این که ما خود در زمینه خیریه ها تولید علمی کمی داشته ایم 02633411.
ST5 سیستم مناسبی برای ثبت خیریه­ها وجود ندارد و قسمت زیادی از فرآیندها به صورت سنتی و فیزیکی صورت می­پذیرد 02500150.
E1 ارتباطات اعضای با موسسات و یا قرض الحسنه ها هنوز بعضا به طور سنتی( تلفن یا حضوری) انجام میشود 02383443.

 

ناحیه 3) اولویت پایین

از نقطه­نظر دست­اندرکاران، خبرگان و کارشناسان اجرایی، موانع زیر اهمیتی کمتر از میانگین اهمیت­ها و همچنین عملکردی کمتر از میانگین­شان دارند. یعنی:

ناحیه سوم که ناحیه کم­اثر و بی­خاصیت نیز نامیده می­شود شامل آن گروه از آسیب­ها و موانعی است که در مقایسه با دیگر آسیب­های شناسایی شده سهم تقریباً کمتری در بهبود کارایی و اثربخشی نظام مدیریتی خیریه­ها دارند. که این مهم، عملکرد ضعیف سازمان در ارتباط با آن­ها (البته از نقطه­نظر نخبگان پژوهش) را توجیه کرده و ضرورت ارائه راهکارهای توسعه­ای را در اولویت­های بعدی قرار می­دهد.

جدول 5: آسیب­ها و موانع ناحیه (3) ماتریس اهمیت- عملکرد

کد متغیر وزن آسیب
M3 عدم وجود مراکز پژوهش و توسعه در زمینه خیریه ها یا محدود بودن آن منجر به هدر رفت منابع می­گردد 02719510.
M5 اداره خیریه ها به صورت سنتی به جای مدیریت علمی 02564693.
L5 بروکراسی شدید و قوانین زیاد مانع حضور مراکز علمی در حوزه امور خیر است 02394087.
T3 عدم تعریف صحیح از فعالیت های سیاسی منجر به محدود کردن فعالیت خیریه ها در زمینه های فرهنگی آموزشی می­گردد 02063831.
M2 نداشتن برنامه صحیح برای جذب منابع عدم وجود برنامه­ریزی مناسب و موثر باعث اتلاف منابع می شود. 01206088.

 

ناحیه 4) اتلاف منابع

آسیب­های زیر، از منظر اهمیت، مقادیری کمتر از میانگین اهمیت­ها دارند ولی عملکرد خیریه­ها دولت و دیگر نهادهای موثر بر نظام خیریه­ها در برابر آن­ها از میانگین­شان بیشتر است. یعنی:

نهایتأ در ناحیه چهارم، آسیب­هایی حضور دارند که براساس تحلیل اهمیت – عملکرد، بیش از آنچه نیاز است بدان­ها پرداخته شده است. به عبارت دیگر سازمان بیش از اهمیت این معضلات برای آن­ها هزینه کرده است در حالی که می­توانست با ذخیره منابع تلف شده در این بخش، بهبود بیشتری را از طریق سرمایه­گذاری در ناحیه اول حاصل نماید.

جدول6: آسیب­ها و موانع ناحیه (4) ماتریس اهمیت- عملکرد

کد              متغیر وزن آسیب
L1 عدم وجود سازمان مشخص و واحد برای صدور مجوز تاسیس نهادهای خیریه 02431114.
L4 تناقض در قوانین در مورد سازمان­های حج و زیارت و اوقاف در برخی ماده ها و اینکه قوانین به گونه­ایست که فعالیت های مالی­شان را مبهم ساخته است          02427679.
E2 استفاده از تکنولوژی IT برای فرآیندهای مالی به حد لازم و بلوغ کامل نرسیده است 02364546.
T1 نبود اطلاعات کافی باعث شده شکل­گیری موسسات بر اساس نیازهای موجود در جامعه نباشد و این امر منجر به شکل­گیری موسسات خیریه­ به صورت سلیقه­ای شده است      02338118.
T4 عدم آگاهی برخی شهروندان نسبت به فعالیت متقلبانه برخی خیریه ها منجر به عدم پیگیری و اصلاح آنها شده است             02207786.
E3 صعوبت استفاده از اینترنت برای ارتباط با با نیازمندان 02207786.
ST6 تناقض بین اهداف و ساختار فعالیتی که بعضاً به ایجاد حس دلسردی و کم شدن اعتماد خیرین و مردم منجر شده است          02061626.
C2 شیوه برخورد با مردم در برخی خیریه ها بعضا نامناسب است        01972060.
L3 مشکل دسته­بندی واحد و شفاف از موسسات جهت ارائه مجوز 01773682.
C1 در ارائه خدمات خیریه تکریم کافی برای مددجویان وجود ندارد. 01334060.
L2 خیریه های ثبت نشده که دارای فعالیت می­باشند چندین برابر ثبت­شد­ه­ها است. 01253337.
ST2 رقابت ناسالم موسسات خیریه با یکدیگر. 00975378.

 

در انتهای این بخش مجدداً اذعان و تأکید می­گردد که نتایج و تفاسیر ارائه شده در پاسخ به سؤال پژوهش، نسبی بوده و در مقام مقایسه با 37 آسیب تحلیل شده می­باشند لذا این شائبه که آسیب­ها و موانع معرفی شده در نواحی سوم و چهارم بی­اهمیت و کم­ارزش هستند از بن و ریشه نادرست می­باشد و تمامی این موارد از میان تمام آسیب­های ساختاری موجود، اهم معضلات گمارده می­شوند.

نتیجه­گیری از آسیب­های نظام خیریه­ها در ایران

آنچه که در پژوهش صورت گرفته به دست آمد در مجموع 37 آسیب بود که به دسته های ساختاری و فناورانه، فرهنگی، کارآفرینانه، مدیریتی، سیاسی، قانونی و شفافیت مربوط می­باشد با توجه به اوزان به دست آمده از هریک از گویه های هر دسته و گرفتن میانگین حسابی ساده اولویت هر دسته  و وزنش به شرح زیر می­باشد:

جدول6: اولویت بندی حوزه­های آسیب­زا

نام و کد دسته وزن هر دسته
سیاسی(P) 033660.
ساختاری و فناورانه(ST) 030452.
فرهنگی(C) 027239.
کارآفرینانه(E) 025340.
مدیریتی(M) 024482.
شفافیت(T) 023361.
قانونی(L) 021030.

 

آسیب­ها نظام خیریه­ها در ایران اولویت­بندی گردید اما این اولویت بندی نشانگر ضرورت رفع هر آسیب است و به زمان اشاره دارد و به معنی وانهادن آسیب­های با اولویت پایین نمی­باشد. چرا که آسیب­ها احصاء و اولویت­بندی شده همان­طور که درکل گزارش متبادر می­باشد دارای اثر تعاملی با یکدیگر هستند و بایستی به کلیه این آسیب­ها توجه گردد. لذا یک نگاه کلان به منظور حل کلان مساله نظام خیریه­ها در ایران نیاز است. چرا که آسیب­های موجود در نظام خیریه­های ایران چالش‌های جدی در اثربخشی موسسات خیریه ایجاد کرده است. امروزه فهم نیازمندی­های ضروری جامعه و پاسخگویی به موقع به آن­ها با توجه به نظام­های ارزشی متفاوت، اولویت­های مختلف، شناخت نیازمندان و دیگر عوامل موثر بر این حوزه اقدامی مشکل و پیچیده است. لذا نهادهای خیریه به عنوان سازمان­هایی داوطلبانه به­منظور کمک به دولت در حل مسائل و مشکلات جامعه بایستی زیرساختی پویا و اثربخش را بمنظور انجام رسالت خویش دارا باشند. این زیرساخت‌ها بایستی زمینه­های هدایتی، حمایتی و نظارتی بایستی موسسات خیریه را به­منظور افزایش اثربخشی یاری دهند.

اکنون در جامعه ایران مشخص نیست كه شهروندان جامعه ما بیشتر به چه چیزی نیاز دارند؟ و اصولاً معیار تقدم و تأخر نیاز­های چیست؟ اولویت­بندی مناطق مختلف کشور در نیازمندی­هایشان چگونه است؟ چه كسانی یا نهادهایی درصدد تأمین نیاز آنها هستند؟ آیا این كمك‌ها كافی است یا باز هم باید انجام شود؟ نحوه كمك‌رسانی چگونه باید باشد؟ با نیروهای محلی چگونه می‌توان همكاری كرد؟ لذا به نظر می­رسد به منظور رفع این آسیب­ها ایجاد الگویی به­منظور هم­افزایی و ساماندهی نظام خیریه­ها در ایران ضروری باشد. این الگو بایستی علاوه بر رفع آسیب­های موجود نظام خیریه­های در ایران با ساختار ماهوی سازمان­های جامعه مدنی نیز انطباق داشته باشد. در همین راستا می­توان چهار سناریو پیشنهاد کرد که عبارتند از:

  • اتاق خیریه: این الگو در سطح شهرستانی دارای اتاق، در سطح استانی دارای فدراسیون و در سطح ملی دارای کنفدراسیون برای ساماندهی خیریه­ها در ایران است و از لحاظ الگو مشابه اتاق بازرگانی ایران است.
  • شبکه ملی خیریه: این الگو دارای نهادی در سطح ملی به­منظور هدایت، حمایت و نظارت خیریه­ها در ایران است.
  • وزارت اوقاف وامور خیریه: در این الگو دولت با تشکیل وزارت اوقاف و امور خیریه و افزایش نقش خود بر هدایت، حمایت و نظارت خیریه­ها در ایران ماموریت ساماندهی این بخش را بر عهده می­گیرد.
  • الگوی مشارکتی: این الگو اشاره به نقش ترکیبی بخش عمومی و جامعه مدنی در هدایت، حمایت و نظارت شبکه خیریه­ها در ایران دارد و از لحاظ الگو مشابه الگوی سازمان تعاونی روستایی در ایران است.

 

مراجع

پویافر، محمدرضا. (1395). «از خیر قدسی تا خیر عرفی؛ بررسی پیامدهای مرزبندی بین امور خیر در جامعه ایرانی»، مجموعه مقالات اولین همایش ملی خیر ماندگار در ایران.

چیت­ساز، حسنعلی. (1383). «آسیب­شناسی سازمانی»،  هفتمین همایش حمل ونقل ریلی، 9و10 اردیبهشت، دانشگاه شریف.

دانایی فرد، حسن؛ الوانی، سیدمهدی و آذر، عادل (1393). روش­شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع. انتشارات نشر اشراقی. تهران.

سینکی، مسعود و  نقوی، علی. (1395). «عارضه یابی سازمانی براساس مدل ویس بورد: مطالعه موردی در دانشگاه علوم پزشکی تهران»، مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)، ش 6، صص. 461-469.

فرجیها، محمد؛ اصغری، محمد. (1390). كلاهبرداري و خيانت در امانت از طريق مؤسسه هاي خيريه؛ رويكرد تطبيقي، کارآگاه، ش 17.

مقبلی قرایی، محمدجواد؛ جعفری راد، علی، مقبلی راد، محمدحسن. (1395).  «بررسی فساد اداری در موسسات خیریه و راهکارهای مقابه با آن»، اولین همایش ملی خیر ماندگار در ایران.

نیکوکار، غلامحسین؛ علیدادای، یاسر و رایج، حمزه. (1388). «تدوين مولف ههاي اصلي آسي بشناسي سازماني مركز ملي فرش ايران با بررسي نقش آن در صادرات فرش دستباف»، نشريه مديريت بازرگاني، ش 3، صص. 165-184.

یاوری، وحید؛ مرتب، یحیی. (1395). بررسی چگونگی کارآمد سازی پایش و نظارت بر خیریه ها ی مبتنی بر رویکرد شفافیت، اولین همایش ملی خیر ماندگار در ایران.

Armenakis, A. A., & Bedeian, A.G. (1999). Organizational change: a review of theory and research in the 1990s.  Journal of Management, 25(3), 293-315.

Beckhard, R. (1975). Strategies for large system change, Sloan Management Review, 16(2), 43-55.

Burke, W .(1982). Organization Development: Principles and Practices, Boston: Little, Brown, 8.

Cummings, C., Worley, G. (2008). Organization development and change (9nd ed), Publication: South-Western Cengage Learning, 6-7.

Feng, M., Mangan, J, Wong, CY et al. (2 more authors) (2014) Investigating the different approaches to importance–performance analysis. The Service Industries Journal, 34 (12). 1021-1041.

Goodma, E., & Loh, L. (2011). Organizational change: A critical challenge for team effectiveness. Business Information Review, 28(4), 242–250

Janićijević, N. (2010). Business processes in organizational diagnosis. Management, 15(2), 85-106.

Karimi, M., Mahmoudi, R. K., & Chaghouee, Y. (2013). Organizational pathology in the area of human resource productivity: case study Iranian airports Company. International Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Science, 1(10), 1765-1780.

Lindman, J. ) 2009(. “Center for Nonprofit Management”, College of Management.

Martilla, J., & James, J. (1977). Importance-Performance Analysis. Journal of Marketing, 41(1), 77-79.

Martins, N., & Coetzee, M. (2009). Applying the Burke–Litwin model as a diagnostic framework for assessing organizational effectiveness. Journal of Human Resource Management, 7(1), 144-156.

Mcfillen, J. M. et al. (2013). Organizational Diagnosis: An Evidence-Based Approach. Journal of Change Management, 13(2), 223–246.

Mirabi, M. R., & Monfared, J. H. (2011). Organizational diagnosis on the basis of customer’s aspects: Case study of an Iranian company.  African Journal of Business Management, 6(31), 9126-9139.

Nadler, D. A., & Tushman, M. L. (1980). A model for diagnosing  behavior. Organizational Dynamics, Autumn, 35-51.

Paul, J. (1996). Between-method triangulation in organizational diagnosis. International Journal of Organizational Analysis, 4(2), 135-153.

Pettigrew, P., Mckee, L., & Ferlie, E. (1988). Understanding change in the NHS. Public Administration, 66, 297-317.

Pop, I. L., & Borza, A. (2014). Quality improvement in museums using organizational diagnosis. Review of Economic Studies and Research Virgil Madgearu, (2). 75- 103.

Popovici, V. I. (2006). Organization, organizational diagnosis, organizational performance essential elements in development of nation. Advances in Fiscal, Political and Law Science, 151-156.

Rizescu, A., & Tileaga, C. (2016). Factor influencing continuous organizational change. Journal of  Defense Resource Management, 7(2), 140-141.

Rusaw, C.A. (2007), Changing public organizations: four approaches. International Journal of Public Administration, 30(3), pp. 347-61.

Silva, F., & Fernandes, P. (2011). Importance-Performance Analysis As A Tool In Evaluating Higher Education Service Quality : The Empirical Results Of Estig ( IPB ). 306-315.

Walker, H. J., Armenakis, A. A., & Bernerth, J, B. (2007). Factors influencing organizational change efforts: An integrative investigation of change content, context, process and individual differences, Journal of Organizational Change Management, 20(6), 761-773.

Weisbord, M. (1976). Organizational diagnosis: six places To look for trouble with or without. a theory, Group & Organization Studies, 1 (4), 430-447.

Wong, M. S., Hideki, N., & George, P. (2011). The Use of Importance-Performance Analysis (IPA) in Evaluating Japan’s E-government Services. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 6(2), 17-30.

Yang, L. J., Chou, T. C., & Ding, J. F. (2011). Using the importance-performance analysis (IPA) approach to measure the service quality of mobile application stores in Taiwan. African Journal of Business Management, 5(12), 4824-4834.

 

 

[1] Rate

[2] Degree

[3] Globalization

[4] Risky reactions

[5] Improper operation

[6] Turbulent

[7] Techniques

[8] Trends

[10] Measurement

[11] Stores

[12] Baia Mare

[13] Ports sector

[14] Evaluation

[15] E-Government

[16] Diagnosing Organizations

[17] Traditional

[18] Interventions

[19] Subsystem

[20] Rule

[21] Frequently

[22] Gather

[23] Action Plans

[24] Shortcomings

[25] Neutralized

[26] Organization Development

[27] Unfreezing

[28] Move

[29] Freezing

[30] Factors influencing

[31] Content Issues

[32] Process Issues

[33] Actions

[34] Contextual Issues

[35] Pre-Existing Forces

[36] Levels of Professionalism

[37] Managerial Attitudes

[38] Managerial Tension

[39] Individual differences

[40] Relative Advantage

[41] Divisibility

[42] Reversibility

[43] Complexity

[44] Compatibility

[45] Communicability

[46] Means-end models

[47] Strategic planning

[48] Incremental models

[49] Pluralistic models

[50] Individual models

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *