الهام ملک‌زادهمدیرگروه مطالعات تاریخی و تمدنی امر خیر
دکتری,تاریخ اسلام – عضوهیئت علمی پژوهشکده علوم تاریخی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیمرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک : elhammalekzadeh@ihcs.ac.ir تلفن: 02188258900
صفحه شخصی: