مریم سعیدیانمدیر گروه گروه مطالعات تاریخی و تمدنی امر خیر
دکتری,تاریخ اسلام – عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهانمرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک :msaeedyan@ltr.ui.ac.irتلفن: 03137932378
صفحه شخصی: