فاطمه حسینخانزاده – دانشجوی کارشناسی رشته حقوق دانشگاه پیام نور مرکز رامسر

داوود ستارزاده – کارشناسی ارشد رشته جامعهشناسی دانشگاه تهران،مدرس دانشگاه پیام نور مرکز رامسر

فهیمه عیسی پور – کارشناسی ارشد رشته جامعهشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل.پژوهشگر

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش عوامل اجتماعی موثر بر گرایش به وقف و امور خیریه در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور رامسر بوده است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و از لحاظ ماهیت جمع آوری اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی است.جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور رامسر در سال 1396است. تعداد دانشجویان این دانشگاه برابر 1800 نفر بوده است.در این تحقیق برای تعیین حجم نمونه از جدول کرچسی و مورگان مورد استفاده گردید که از این تعداد نمونه برابر با 317نفر است . روش نمونه گیری، روش نمونه گیری تصادفی ساده است. جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات ابتدا داده های پژوهش از پرسشنامه ها استخراج و در جدول اطلاعات کلی تنظیم شد. سپس کلیه داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss در قالب توصیف و تحلیل ارائه گردیده است . در آمار توصیفی در این پژوهش از جدول توزیع فراوانی و نمودارهای ستونی استفاده شده است و در آمار استنباطی برای پاسخها از آزمونهای ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.یافته های پژوهش نشان میدهد تاثیر دو متغیر انسجام اجتماعی و اعتماد اجتماعی بر گرایش به مشارکت در وقف و امور خیریه دانشجویان معنیدار بوده است.

کلیدواژه ها:

وقف، خیریه، انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی

 

 

«برای دریافت متن کامل مقاله در سیویلیکا کلیک کنید»

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.