بررسی پراکنش موضوعی خیریه های کشور با در نظر گرفتن  جمعیت استان ها

محمد مهدی شهریاری1، نیما حضرتی2، فرهاد حسینعلی3

 1-دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.

2-کارشناسی، نقشه برداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3-استادیار، گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.

نویسنده مسئول مکاتبات: mmashahr@yahoo.com

 

 

چکیده:

با توجه به حجم وسیع  فعالیت خیریه ها ضرورت وجود مسیر و نقشه ای جهت بررسی شرایط موجود خیریه ها در زمینه های مختلف و همچنین شناخت هم پوشانی ها و کمبود های عملکردی خیریه ها در کشور حس می گردد. در این تحقیق ابتدا اطلاعات خیریه های به ثبت رسیده از دو مرجع رسمی صدور مجوز این مجموعه ها یعنی وزارت کشور و وزارت بهداشت دریافت گردید سپس به وسیله ارتباط گیری با آن ها با توجه فعالیت و یا عدم فعالیت و همچنین نوع ارائه خدمات آن ها، تعداد 601 خیریه در حوزه عمومی و تعداد 754 در حوزه بهداشت و درمان مشخص گردید. سپس با استفاده از سیستم های اطلاعات مکانی با توجه به شرایط جمعیتی استان ها و تعیین نسبت جمعیت یک استان به خیریه های موجود و فعال در سطح استان، نقشه ای کشوری و موضوعی با دسته بندی کمی تعداد خیریه ها در هر استان بر اساس اطلاعات دریافتی از نهاد ها و همچنین تایید صحت این اطلاعات، تهیه گردید.همچنین با در نظر گرفتن آمار فقر استان ها، دو نقشه پراکنش فقر در کشور و همچنین نسبت افراد فقیر به خیریه های عمومی در هر استان که می تواند نشان دهنده نحوه عملکرد این خیریه ها در هر استان باشد تهیه گردید. در نهایت مشخص گردید با بررسی توزیع مکانی خیریه ها نسبت به جمعیت می توان خلا های مکانی فعلی موجود در حوزه های مختلف امر خیر را شناسایی کرد تا بتوان نظر خیرین را در استان هایی که به یک یا چند حوزه از امر خیر توجه کمتری گشته (نظیرکمبود بیمارستان های خیریه در که در این مقاله به آن پی برده شد) جلب کرد.

کلمات کلیدی:

پراکندگی جغرافیایی خیریه ها، طبقه بندی موضوعی خیریه ها، نیازسنجی مکانی کمک های مردمی، سیستم های اطلاعات مکانی

 

مقدمه

شرایط کنونی کشور به گونه ای می باشد که لزوم تخصیص درست و عادلانه منابع در سراسر کشور بیش از پیش حس می شود. در كشورها و مناطقي كه با محدوديت منابع مواجه هستند، مانند مناطق روستايي و محروم، ساكنان با مشكلاتي مانند بيكاري، فقر، سوءتغذيه، كمبود آب آشاميدني مناسب و سطح بهداشت پايين مواجه هستند .(Bentes M,2004,3) در بخش سلامت نیز عدالت در توزيع مداخله هاي تندرستي، منجر به بهره مندي عادلانه جمعيت از اين مداخله ها ميشود و بررسي توزيع بهره مندي جمعيت از اين مداخله هاي تندرستي يكي از راههاي ارزيابي ميزان توفيق نظام تندرستي در دستيابي به عدالت اجتماعي است (Mobaraki,2013,5) . خیریه ها نیز با واکاوی این نیاز های مردم در تلاشند تا خلأهای موجود را تاحد امکان برطرف نمایند.

یکی از اولین و مهم‌ترین چالش‌ها در بخش غیرانتفاعی، و  خیریه ها چالش اطلاعات نامتقارن است. مثلاً علاقمندان به انجام کمک‌های خیریه از محل دقیق صرف این اموال و چگونگی مصرف آنها اطلاع دقیق ندارند. (طغینانی و همکاران،1393،161،179)

جهت بررسی این موضوع که آیا رابطه خیریه ها با مردم در گستره جغرافیایی کشور درست بوده یا خیر نیاز به داده های قابل اعتماد و مشخصی در حوزه های مختلف نیاز مردم می باشد. درنتیجه، در مواردی نقصان عملکردی اقدامات لازم و یا بالعکس اقدامات چند باره در یک حوزه سبب می گردد. بر اساس تعریف چانگ موسسه خیریه نهادی است غیر تجاری، غیر انتفاعی و غیر دولتی که با هدف آماده ساختن و بالا بردن سطح افراد یا موسسات دیگر (مردمی و یا دولتی)، کمک های مالی را به نهاد های غیر انتفاعی دیگر (از جمله جمعیت های خیریه) می رساند و نیز می تواند به طور مستقیم خدمات عمومی ارایه کند. (Reiling, 1958, 44). با این تعریف لزوم بررسی ارتباط خیریه ها و نیاز مردم در مناطق مختلف کشور به نظر می رسد. یکی از عواملی که می تواند نیاز و درخواست مردم را نشان دهد خط فقر می باشد. با در نظر گرفتن نسبت خط فقر و تعداد موسسات خیریه در مناطق مختلف جغرافیایی می توان به میزان اثر بخشی این موسسات پی برد.. (خداداد و حیدری، 1388، ص 211) برای محاسبه خط فقر می توان با رگرس نمودن مخارج كل (درآمد) بر مخارج غذايي، بخشي از درآمد كه صرف مواد غذايي مي شود بدست مي آيد و سپس با ضرب نمودن هزينه مواد غذايي در معكوس ضريب انگل ميتوان به خط فقر دست يافت. نسبت افراد فقیربه جمعیت یک استان می تواند شاخص خوبی جهت نشان دادن این موضوع که آیا تعداد زیاد خیریه ها در یک استان توانسته از میزان فقر که یکی از مهم ترین دلایل به وجود آمدن خیریه ها بوده بکاهد یا خیر

 

 

مرور پیشینه پژوهش

Zahedi Asl(2002)  به بررسی شاخصهاي دسترسی به مراقبتهاي بهداشتی و درمانی استانهاي کشور در سـال هـاي 1365 تـا 1375 پرداختـه است، نتایج نشان میدهد که بیشترین تعداد پزشکان و پیراپزشکان متعلق به استان تهران و کمتـرین آن متعلق به استانهاي کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، بوشهر و … بوده است و از نظر برخورداري از تعداد تخت بیمارستانی، استانهایی چون کهگیلویـه و بویراحمـد ، ایـلام، چهارمحـال و بختیـاري و بوشهر داراي کمترین سهم و استانهاي تهران، خراسان و خوزستان داراي بیشترین سـهم بـوده انـد.  (2012 ) Zangiabadi et al به بررسـی تحلیـل فضـایی شـاخص هـاي توسـعه خـدمات بهداشـت و درمان در استان کردستان با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و خوشهاي پرداختنـد . و بـه ایـن نتـایج رسیده اند که شاخصهاي بهداشت و درمان در شهرستانهاي کردسـتان بـه صـورت متـوازن توزیـع نشده و اختلاف فاحشی بین شهرستانهاي استان وجود دارد و شهرستانهـاي بیجـار و دیوانـدره بـه ترتیب در بالاترین و پایینترین سـطح توسـعه قـرار دارنـد .

Mohan et al (2016)به تاثیر پراکندگی مکانی خیریه ها در مسائل اجتماعی و اقتصادی پرداخته و به این نتیجه رسیده که روابط منطقی میان وجود یک خیریه در یک ناحیه و این مسائل وجود دارد. همچنین درست است که تمامی کمبود هایی که یک خیریه در آن زمینه فعالیت دارد برطرف نگردیده، اما این کمبود ها تا حد چشمگیری کاهش یافته است. (2018) yongze.song با تقسیم بندی خیریه ها و سازمان های مردم نهاد در چین به سه دسته آموزشی، بهداشتی و حوزه فقر به بررسی خلا های مکانی موجود میان خیریه ها و افراد نیازمند پرداخته و با وزن دهی داده ها  به رابطه ای غیر خطی بین نیاز های مردم و وجود خیریه در مکان های مختلف رسیده است. همچنین با بررسی نرخ مشارکت مردم در امور خیریه رشد اقتصادی-اجتماعی، بهداشتی و آموزشی در شهر های مختلف کشور را مورد بررسی قرار داده و و جود رابطه ای قوی میان این دو را نشان داده است. همچنین (2004) Twombly به بررسی ارتباط مکانی و شبکه ای خیری های حامی کودکان و جوانان نیازمند حمایت و موضوعاتی همچون فقر پرداخته است. L. Brown (2014) نیز تاثیر عوامل مختلف از جمله فاصله اجتماعی در رتبه بندی خیریه ها را مورد بررسی قرار داد و نقشه ای از خیریه ها به تفکیک محل ترسیم نمود.

 

داده ها و روش تحقیق

در این مطالعه کمی از آمار جمعیتی کشور که توسط مرکز آمار ارائه می گردد  استفاده گردید این آمار به صورت مجزا وبا تفکیک جنسیت در سال 1395 برای هر استان ارائه می گردد.با توجه نوع تحقیق و ضرورت استفاده از داده های قابل اعتماد، داده های دو نهاد رسمی که مجوز خیریه ها را صادر می کنند یعنی وزارت کشور و وزارت بهداشت در سال 1395 جمع آوری و پس از پالایش و راستی آزمایی این اطلاعات، که با برقرای ارتباطات مکتوب، تلفنی و حضوری و تایید مجوز هر کدام از این مجموعه ها همراه بوده موسسات و مجموعه هایی که امور خیریه را بر عهده دارند از آن ها جدا گشته و به تفکیک استان با داده های جمعیتی هر استان مورد قیاس قرار گرفت.

همچنین در زمان ارتباط گیری با این خیریه ها نوع فعالیت آن ها  نیز مشخص گردید، تا به وسیله آن  بتوان عدم وجود یک نوع از فعالیت های خیریه در یک استان را مشخص نمود. تعداد 714 عدد از انجمن ها و موسسات خیریه از وزارت کشور دریافت گردید که از این تعداد 601 عدد از آن ها به عنوان مجموعه های خیریه شناسایی گردید. همچنین تعداد  754 عدد از مجموعه های حوزه بهداشت و درمان خیریه نیز از وزارت بهداشت دریافت گردید که به این تعداد خیریه هایی که در حوزه بهداشت و درمان بودند ولی مجوزشان از وزارت کشور بود نیز اضافه گردید. برخی از این خیریه ها نیز به صورت همزمان در چند حوزه مشغول فعالیت بودند که در این مقاله تنها بیشترین فعالیتی که در آن مشغول هستند را به عنوان فعالیت اصلی آن ها در نظر گرفتیم، به علاوه در مجموعه هایی که گسترش فعالیت آن ها کشوری می باشد به تمامی استان ها در حوزه فعالیتشان یک عدد اضافه کردیم. نتایج داده ها در جداول زیر مطابق دسته بندی می باشد که در جدول شماره 1 موضوعات وزارت کشور با عنوان “خیریه های عمومی” و در جدول شماره 2 موضوعات وزارت بهداشت با عنوان “بهداشت” به شکل زیر دسته بندی می گردد:

جدول 1-توضیع موضوعی خیریه های عمومی

ردیف نام استان نیکوکاری و امور خیریه امور اجتماعی امور زنان

 

حفظ محیط زیست و آثار باستانی فرهنگی عمرانی ورزش و جوانان وتحکیم بنیان خانواده
1 آذربایجان شرقی 21 14 2 15 20 1 2
2 آذربایجان غربی 11 11 1 12 21 1 2
3 اردبیل 9 10 1 10 19 1 2
4 اصفهان 59 18 12 17 34 4 7
5 البرز 11 10 2 11 20 1 2
6 ایلام 12 10 2 13 19 1 2
7 بوشهر 9 10 1 10 19 1 2
8 تهران 26 14 1 13 23 3 2
9 چهارمحال و بختیاری 9 13 6 11 22 6 2
10 خراسان جنوبی 13 14 5 11 22 2 3
11 خراسان رضوی 30 13 1 10 18 1 2
12 خراسان شمالی 9 10 1 10 18 1 2
13 خوزستان 9 11 1 10 19 1 2
14 زنجان 9 10 2 10 19 1 2
15 سمنان 11 17 0 11 18 1 2
16 سیستان و بلوچستان 11 11 2 10 18 1 2
17 فارس 12 16 4 11 22 1 3
18 قزوین 12 10 1 10 18 2 3
19 قم 10 10 1 11 19 1 2
20 کردستان 10 12 1 11 20 1 2
21 کرمان 11 11 2 11 18 1 2
22 کرمانشاه 9 11 1 12 21 5 2
23 کهگیلویه و بویراحمد 10 11 1 10 21 1 2
24 گلستان 11 17 4 12 20 2 3
25 گیلان 9 10 1 10 18 1 2
26 لرستان 12 11 1 12 18 2 2
27 مازندران 14 14 2 14 19 1 3
28 مرکزی 19 17 2 13 19 3 2
29 هرمزگان 9 10 3 10 18 1 2
30 همدان 15 13 12 11 22 1 2
31 یزد 16 13 2 13 22 2 3

 

 

جدول 2-توضیع موضوعی خیریه های سلامت

دارو و درمان بیماران درمانگاه عمومی                                 بیمارستان استان ردیف
38                                 3 1 آذربایجان شرقی 1
37 7 1 آذربایجان غربی 2
27 2 0 اردبیل 3
123 38 5 اصفهان 4
24 5 1 البرز 5
19 4 0 ایلام 6
23 3 0 بوشهر 7
89 162 14 تهران 8
24 1 0 چهارمحال و بختیاری 9
29 6 1 خراسان جنوبی 10
37 38 7 خراسان رضوی 11
22 2 0 خراسان شمالی 12
36 18 3 خوزستان 13
25 1 0 زنجان 14
29 3 0 سمنان 15
26 8 0 سیستان و بلوچستان 16
25 29 3 فارس 17
25 0 1 قزوین 18
28 15 4 قم 19
24 5 0 کردستان 20
34 18 1 کرمان 21
23 1 0 کرمانشاه 22
21 0 0 کهگیلویه و بویراحمد 23
28 2 0 گلستان 24
30 4 0 گیلان 25
21 0 1 لرستان 26
40 5 0 مازندران 27
46 9 1 مرکزی 28
22 4 0 هرمزگان 29
29 4 1 همدان 30
43 3 1 یزد 31

 

برای داده های مربوط به خط فقر کل و همچنین تعداد افراد فقرا نیز از داده های گزارش مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی ، مربوط به سال 1395 و مطابق فرمول زیر استفاده گردید:

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑜𝑣𝑒𝑟𝑡𝑦 𝐿𝑖𝑛𝑒 (𝑓𝑜𝑟 𝑒𝑎𝑐ℎ Province)

 

𝑖𝑓 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑜𝑛𝑑𝑢𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒 (𝑓𝑜𝑟 𝑒𝑎𝑐ℎ Province) < 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑜𝑣𝑒𝑟𝑡𝑦 𝐿𝑖𝑛𝑒 (𝑓𝑜𝑟 𝑒𝑎𝑐ℎ Province) → Poor

رابطه 1- نحوه به دست آوردن خط فقر

مطابق رابطه 1 خط فقر کل با استفاده از ضرب خط فقر غذایی در معکوس ضریب انگل به دست می آید و افرادی که زیر این خط هستند فقیر تلقی می گردند. نتایج حاصل شده مطابق جدول 3 و به همراه جمعیت هر استان که از گزارش سال 1395 مرکز آمار اخذ گردیده بود مشاهده می گردد:

جدول 3-توضیع جمعیت و فقرا در استان های کشور

تعداد فقرا جمعیت استان ردیف
525865 3909652 آذربایجان شرقی 1
643075 3265219 آذربایجان غربی 2
145598 1270420 اردبیل 3
691216 5120850 اصفهان 4
437844 2712400 البرز 5
93998 580158 ایلام 6
191766 1163400 بوشهر 7
2063090 13267637 تهران 8
21367 947763 چهارمحال و بختیاری 9
56499 768898 خراسان جنوبی 10
914138 6434501 خراسان رضوی 11
134692 863092 خراسان شمالی 12
784073 4710509 خوزستان 13
177028 1057461 زنجان 14
159678 702360 سمنان 15
1232275 2775014 سیستان و بلوچستان 16
366492 4851274 فارس 17
129760 1273761 قزوین 18
476342 1292283 قم 19
135890 1603011 کردستان 20
1311284 3164718 کرمان 21
381204 1952434 کرمانشاه 22
14478 713052 کهگیلویه و بویراحمد 23
646333 1868819 گلستان 24
192274 2530696 گیلان 25
296920 1760649 لرستان 26
74133 3283582 مازندران 27
245048 1429475 مرکزی 28
496091 1776415 هرمزگان 29
188338 1738234 همدان 30
99941 1138533 یزد 31

 

 

 

در نهایت دو نقشه با توجه به نسبت خیریه های عمومی و خیریه های سلامت به جمعیت، یک نقشه با توجه به نسبت افراد فقیر به جمعیت هر استان و همچنین یک نقشه با توجه به نسبت افراد فقیر به خیریه های عمومی جهت بررسی میزان پراکنش خیریه ها و نیاز مردم که با عامل خط فقر در این مقاله سنجیده می شود  به دست می آید.

 

یافته ها

خیریه های حوزه دارو و درمان با 70 درصد و حوزه نیکوکاری و امور خیریه با 23  درصد بیشترین میزان فعالیت را در این دو گروه دارند. در کلانشهر تهران همانطور که بیشترین جمعیت کشور را دارد بیشترین خیریه های عمومی و درمانی قرار دارند. خیریه های عمرانی و بیمارستان ها کمترین تعداد را در بین این دو گروه و استان های گیلان و خراسان شمالی با 51 خیریه و استان کهگیلویه و بویراحمد  با 21 خیریه در حوزه های عمومی و درمانی کمترین خیریه را دارا هستند. 15 استان هیچگونه بیمارستان خیریه ای ندارند، قزوین، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان نیز درمانگاه عمومی خیریه ای ندارند.در نقشه شماره 1 مشاهده می گردد استان های مرکزی از وضعیت نسبتا خوبی از منظر پراکنش خیریه ها بر خوردارند لیکن استان تهران با وجود تعدد خیریه ها در آخرین دسته از طبقه بندی قرار می گیرد.

 

 

در  شکل شماره 2 زیر مجموعه های حوزه بهداشت ودرمان دیده می شود، بیشترین کمبود در مجموعه بیمارستان های خیریه می باشد و استان هایی نظیر سیستان با وسعت بسیار بالا ومناطق غربی و شمالی کشور فاقد بیمارستان خیریه می باشند، استان های  حوزه مرکزی در هر سه حوزه از پراکندگی جغرافیایی نسبتا مناسبی نسبت به سایر استان ها برخوردار هستند.

 

 

همانطور که از جدول شماره 2 مشاهده می گردد حوزه عمومی در 7 دسته اصلی تقسیم گشتند و دو حوزه مددکاری و فرهنگی بیشترین رقم نسبت به جمعیت در هزار نفر را شامل می گردند.

در استان های جنوبی کشور مطابق شکل 3 بیشترین درصد افراد فقیر ساکن هستند و استان های سیستان بلوچستان و کرمان سرآمد این آمار هستند. استان های مازندران، کهگیلیو و و بویر احمد و همچنین چهار محال و بختیاری کمترین درصد افراد فقیر را در خود جای داده اند. استان های غربی و شمال شرقی کشور نیز از توزیع نسبتا متوازنی برخوردارند.

 

 

مهمترین نسبت و شکل در یافته های این تحقیق می تواند در نسبت افراد فقیر به تعداد خیریه ها در یک استان باشد که در واقع میزان اثر بخشی در پراکنش جغرافیایی خیریه ها را نشان می دهد. از آن جا که استان های سیستان و کرمان تعداد افراد فقیر به میزان بالا و به همان نسبت تعداد کمتری خیریه در آن ها فعالیت دارند بیشترین درصد را به همراه استان تهران که تعدد خیریه ها در آن نتوانسته مشکل فقر را به خوبی مدیریت کند دارا هستند. استان های خوزستان و خراسان رضوی نیز از وضعیت چندان مناسبی در این نقشه برخوردار نیستند و استان های مرکزی کشور از وضعیت متعادلی بهره می برند.

 

 

نتیجه گیری و پیشنهادات

با در نظر گرفتن شرایط و نقصان های عملکردی خیریه ها، اطلاعات خیریه های رسمی از دو مرجع گرفته شد (که در ادامه می با اطلاعات تمامی سازمان های ارائه دهنده مجوز آن ها را تلفیق کرد) تا با بررسی پراکنش جغرافیایی خیریه ها نسبت به جمعیت بخشی از این کمبود ها مشخص گردد. در این تحقیق به این مسئله پی برده شد که حوزه هایی همچون عمرانی و بیمارستان نیاز بسیاری به حضور خیرین حس می گردد، نواحی مرکزی نیز  نسبت به جمعیتشان در سطح استان از وضعیت متعادلی برخوردار می باشند. متاسفانه استان های جنوبی کشور نظیر سیستان و کرمان نیازمند توجه چند برابری جهت بهبود و توسعه وضعیت معیشت مردم هستند. استان تهران نیزبا توجه به بیشترین جمعیت کشور و تعداد بالای خیریه ها نتوانسته پاسخ گوی نیاز های مردم باشد.   با توجه به موجود نبودن اطلاعات مالی تمامی این خیریه ها که نوعا به دلیل مسائل انسان دوستانه و عدم شفافیت در خیریه ها در اختیار مراجع عمومی و حکومتی به شکل درست و دقیقی قرار نمی گیرند، روش مطلوبی جهت بکار گیری این اطلاعات وجود نداشت، لیکن قطعا با در نظر گرفتن عملکرد مالی و اجرایی این خیریه ها و همچنین در دست داشتن آمار فقر که توسط مراجع رسمی نیز ارائه می گردد، می توان به آمار دقیق تری از اثر بخشی خیریه ها در نواحی مختلف کشور دست یافت.

وجود رابط نیز در خیریه ها سبب می شود که برای ارتباطات و پژوهش های بعدی کار تا حد زیادی راحت تر صورت پذیرد.

 

 

منابع

مقیمی، داود؛ ابوالحسنی، فرید؛ جمشید بیگی، عصمت؛ مردفرد، نیلوفر؛ مالکی، فاطمه. مطالعه میزان ارائه خدمات سلامتی سرپایی و توانبخشی و تعیین خصوصیات ساختاری و پراکندگی جغرافیایی مراکز ارائه دهنده این خدمات در سال ها. تندیس. 1389. تهران.

طغیانی،مهدی،درخشانی،مرتضی،نصرالهی،خدیجه.(1393).پیشنهاد مدل نظری جهت صیانت از وقف و امور خیریه در بخش سوم اقتصاد با وجود ازلاعات نامتقارن.دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی،سال هفتم،شماره اول،پیاپی13-پاییز و زمستان 1393صص 153تا 182

خداداد کاشی فرهاد، حیدری خلیل (1388). انـدازه گيـري شاخصهاي فقـر براساس عملكرد تغذيه اي خانوارهاي ايراني. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اقتصادی. سال تهم. شماره سوم. پاییز 1388. ص 211.

 

Reiling HT. Federal taxation: what is a charitable organization. ABAJ 1958; 44: 525-9

Mobaraki H, Hassani A, Kashkalani T, Khalilnejad R & Ehsani Chimeh E. Equality in distribution of human resources: The case of Iran’s ministry of health and medical education. Iranian Journal of Public Health 2013; 42(1): 161-5.

.

Bentes M, Dias CM, Sakellarides C & Bankauskaite V. Healthh care systems in transition. Available at: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/107843/e82937.pdf. 2004.

Zahedi asl, M. (2002). Basics of Social Welfare, Allameh Tabatabai University Press, First Edition. Tehran.(in Persian).

Zangiabadi, A. Amir azdi, T. and Parizadi, T. (2012). Spatial analysis of indicators of health services in the Kurdestan province, Journal of Geography, No 32, 199- 215. (in Persian).

  1. Mohan et al.,2016, The Logic of Charity: Great Expectations in Hard Times

fulinyun ,yongze.song, Australasian Joint Research Centre for Building Information Modelling Do Charitable Foundations Spend Money WherePeople Need It Most? A Spatial Analysis of China, International Journal of Geo-Information,2018

Eric C. Twombly, Jennifer Claire Auer, Spatial Connections: Examining the Location of Children and the Nonprofits That Serve Them in the Washington, D.C., Metropolitan Area, Center on Nonprofits and Philanthropy.2004

 

Alexander L. Brown, Jonathan Meer, J. Forrest Williams, SOCIAL DISTANCE AND QUALITY RATINGS IN CHARITY CHOICE, NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH, 2014

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *