مجتبی فخاری – کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی(گرایش تحول)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

رضا اسماعیلی – عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر وقف در مدیریت شهری شهرستان خمینی شهر بود. جامعه آماری تحقیق 220 از کارکنان و متخصصان شهرداری خمینی شهر بوده که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه آماری از140نفرداده ها جمع آوری شده است. ابتدا با استفاده از تحقیقات پیشین پنج مولفه گسترش علم و دانش در شهر، کمک به محیط زیست، گسترش فعالیتها و خدمات دینی، کمکهای خدماتی به مدیریت شهری، کمکهای عمرانی به مدیریت شهری برای جایگاه وقف در مدیریت شهری شناسایی شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ساختهشده بر اساس مصاحبه با خبرگان بود. روایایی پرسشنامه توسط متخصصین تاییدو پایایی پرسشنامه به کمک ضریب آلفا کرونباخ برابر 0/83 تایید گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد هر پنج مولفه شناسایی شده جز مولفه های اصلی موقوفات در مدیریت شهری شهرستان خمینی شهر میباشند و گسترش فعالیتها و خدمات دینی بالاترین تاثیر را دارد و بقیه ابعاد به ترتیب عبارتند از کمکهای خدماتی به مدیریت شهری، کمکهای عمرانی به مدیریت شهری، گسترش علم و دانش.

کلیدواژه ها:

وقف، مدیریت شهری، فعالیتهای دینی، کمک عمرانی، گسترش علم، کمک به محیط
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.