مجتبی فخاری – کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی(گرایش تحول)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده مقاله:

وقف از باسابقه ترین میراثهای ارزشمند فرهنگ و تمدن اسلامی است که از صدر اسلام تاکنون در همه جوامع اسلامی بسیار موردتوجه بوده و بهرغم مشکلات، آثار بسیار ارزشمند و موثری در زمینه های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و… برجای گذاشته است. وقف همیشه روشی مناسب برای حل وفصل مشکلات اقتصادی و اجتماعی، ازجمله مبارزه با فقر، گسترش رفاه و امثال آن محسوب می شده است. نهاد وقف عامل بسیار مهمی در جلوگیری از تجمع و تمرکز ثروت در جامعه محسوب میشود. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر وقف بر توسعه اقتصادی شهر خمینی شهر بود. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی بوده جامعه آماری تحقیق 80 نفر از کارکنان سازمانهای خیریه شهر خمینی شهر بوده که با استفاده از روش نمونه گیری سرشماری 80 نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند است. ابتدا با استفاده از تحقیقات پیشین چهار مولفه بهبود درآمد و ثروت، توزیع عادلانه ثروت، توسعه کارآفرینی ، اشتغال نیروی بومی برای توسعه اقتصادی شناسایی شد و پرسشنامه تحقیق بر مبنای این چهارمولفه ساخته شد. روایایی پرسشنامه توسط متخصصین تایید و پایایی پرسشنامه به کمک ضریب آلفا کرونباخ برابر 0/80 تایید گردید. برای تجزیهوتحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از آمار استنباطی شامل آزمون t استیودنت و آزمون فریدمن به کمک نرم افزار SPSS 20 استفاده گردید نتایج حاصل از پژوهش نشان داد موقوفات بر بهبود درآمد و ثروت، توزیع عادلانه ثروت، توسعه کارآفرینی ، اشتغال نیروی بومی اثرگذار است.توزیع عادلانه ثروت بالاترین رتبه و توسعه کارآفرینی کمترین رتبه را در بین مولفه های توسعه اقتصادی موثر داشتهاند. میتوان به جرات ادعا کرد که اگر اوقاف در مسیر صحیح به راه انداخته شود و واقفان به راه معقول و درستی هدایت شوند بسیاری از مشکلات جامعه حل میشود. بهعبارتدیگر کارنامه درخشان وقف این نوید را به ما میدهد که از طریق گسترش موقوفات و هدایت آنها میتوان اکثر نیازها و ضروریات جامعه را تامین کرد و سنگینی این امور را از بیتالمال مسلمین برداشت یا لااقل از فشار آنها بر بودجه کل کشور کاست. با توجه به کارکردهای مثبت وقف در جامعه، ضروری است که از طریق تدوین یک سیاست اصولی و برنامه ریزی شده برای شکوفایی فرهنگ وقف در جامعه، زمینه های احیای این سنت را فراهم آورد.

کلیدواژه ها:

وقف، اقتصاد، درآمد، اشتغال
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *