نوشته‌ها

, ,

شرح و تفسیر احسان و نیکوکاری از منظر قرآن و روایات

محمدنبی احمدی - دانشیار گروه عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی عطاء پوررحیم - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث، کرمانشاه چکیده مقاله: احسان و نیکوکاری، از آغاز خلقت بشر تاکنون مورد توجه آحاد مردم با هر نظر…
, ,

کاوشی در باب نگره ی اسلامی به لوازم و پیامدهای احسان و نیکوکاری

مجید یاریان - دانشجوی دکتری حکمت متعالیه دانشگاه اصفهان چکیده مقاله: احسان و نیکوکاری یکی از مفاهیم اخلاقی و ارزشی در عالم انسانی است که هم ادیان آسمانی و هم فطرت های پاک انسانی بر اهمیت و ضرورت آن صحه نهاده اند. مصادیق این سنت دینی و انسا…
, ,

روش ها و مدلهای احسان و نیکوکاری در قرآن, روایات

مریم حسین زاده - دانشکده الهیات، دانشگاه حکیم سبزواری چکیده مقاله: درآیات قرآن واژه احسان به معنای انجام دادن کار نیک است که جامعترین برنامه اجتماعی که خداوند به آن فرمان داده عدل و احسان است و تمام هستی بر پایه عدالت استوار است که عدالت با تما…
, ,

نگاهی نو به قاعده احسان از دیدگاه فقهی و روایی و تحولات اجتماعی امروز

فاطمه صحابی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه حکیم سبزواری ناصر سلمانی ایزدی - عضو هیئتعلمی گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه حکیم سبزواری سیدجواد خاتمی - عضو هیئتعلمی گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه حکیم سبز…
, ,

کارکرد احسان و نیکوکاری در تالیف قلوب جامعه اسلامی

میثم خزائی - استادیار گروه حقوق دانشگاه آیتالله بروجردی چکیده مقاله: در شرع مقدس اسلام، احسان و نیکوکاری و خدمت به مردم بسیار مورد تاکید قرار گرفته است. به گونه ای که بعد از انجام واجبات، هیچ امری، مانند نیکی و خدمت به بندگان خداوند باعث …
,

بررسی واژه احسان در قرآن و تطبیق مصادیق آن با عهدین

فاطمه محمدی - دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی چکیده مقاله: فرهنگ نیکوکاری، دستگیری و نوعدوستی موضوعی است که میتوان گفت که تاریخ آن به خلقت آدم بازمیگردد و به عنوان امری فطری همواره فارغ ا…
, ,

بررسی جایگاه احسان در آرمان شهر اسلامی

رقیه حق شناس - دانشجوی دکتری شیعه شناسی، گرایش کلام، دانشکده شیعه شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب قم سیده سلمه بلاغی - کارشناسی ارشد فیزیک، دبیر فیزیک آموزشوپرورش شهرستان داراب سیدقاسم بلاغی - دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر، گرایش نرمافز…