نوشته‌ها

, ,

سرمایه اجتماعی و امورخیریه در حکمرانی خوب

مژگان آسا - دانشجوی دکتری جامعه شناسی محمدرضا اخضریان کاشانی - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران چکیده مقاله: امروزه حکمرانی خوب به پویش ها یا فرایند های تصمیم گیری ،چگونگی کاربرد قدرت وچند وچون روابط دولت وشهروندان(افراد وگر…
,

آسیب شناسی خیریه ها در بستر نظریه تکافل اجتماعی

محمدرضا آرام - کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی و عضو مرکز رشد دانشگاه امام صادق (علیه السلام) چکیده مقاله: خیریه ها تاکنون نقش موثری در گسترش امور خیر در جامعه ایفا کرده اند، اما دچار آسیب هایی روشی و محتوایی شده اند. مساله اصلی…
, ,

حمایت از وقف در پرتو حقوق کیفری

سیدمحمد حسینی یاسین باجلانی چکیده مقاله: با توجه به اینکه نهاد وقف یک نهاد بسیار مهمی بوده و اینکه بر اساس آموزه های دینی این مهم موکدا مورد توجه شارع مقدس بوده تاجایی که از آن به عنوان باقیات الصالحات و صدقه ی جاریه یادشده است،…
, ,

نهادهای خیریه در ایران ، فرصت ها و چالش ها

ولی محمد احمدوند - دکترای علوم سیاسی رضا خراسانی - هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی چکیده مقاله: مقاله حاضر با این فرض که بین گفتمانهای سیاسی مختلف و کنشهای خیرخواهانه نحوی رابطه دوسویه وجود دارد این پرسش را مطرح میکند که نهادهای خیریه در ایران…
, ,

بررسی و آسیب شناسی فعالیت موسسات خیریه و تعیین عوامل موثر بر بهبود عملکرد آنان

مجید فولادیان - استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده مقاله: امروزه خیریه ها با فعالیتهای غیردولتی و غیرانتفاعی و داوطلبانه در جهت رفاه و خدمات عمومی به انجام فعالیت میپردازند و هدفشان کاهش دردها و افزایش منافع فقرا و م…