1 طراحی نظام جامع ارزیابی عملکرد سازمان؛ (مورد مطالعه: سازمان اوقاف و امور خیریه استان فارس) پیام نور 1394
2 بررسی تاثیر هوش معنوی بر وجدان کاری کارکنان؛ (مورد مطالعه: سازمان اوقاف و امور خیریه کشور) ازاد تهران مرکز 1394
3 طراحی مدل مفهومی مدیریت عملکرد سازمانی برای سازمان اوقاف و امور خیریه علامه 1391
4 تاثیر رفتار شهروندی و تعهد سازمانی بر مسئولیت اجتماعی کارکنان اداره اوقاف و امور خیریه استان اصفهان ازاد نراق 1395
5 رابطه مدیریت دانش و وجدان کاری با توانمندسازی کارکنان اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس ازاد مرودشت 1394
6 بررسی تاثیر هوش معنوی بر بهره وری کارکنان و مدیران سازمان اوقاف و امور خیریه تهران آزاد تهران مرکز 1395
7 بررسی وظایف شعب حقوقی اداره تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان یک مرجع شبه قضایی ازاد تهران مرکز 1391
8 نظارت های چند وجهی بر سازمان اوقاف و امور خیریه
9 بررسی جایگاه سازمان اوقاف و امور خیریه در حقوق اداری ایران ازاد بندر عباس 1395
 10 الگوی مفاهیم بنیان مشارکت ذینفعان در تصمیم‌سازی مطالعه موردی سازمان اوقاف و امور خیریه ازاد مرو دشت 1396
11 بررسی نقش ابعاد مدیریت استراتژیک بر کارراهه شغلی کارکنان با میانجی گری قابلیت استراتژیک کارکنان(مورد مطالعه: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل) ازاد اردبیل 1397
 12 تاثیر به کارگیری نیروهای مستعد برای پست های مدیریتی بر عملکرد نیروی انسانی درسازمان اوقاف و امور خیریه پیام نور ورامین 1395
13 تاثیر اعتماد سازمانی بر التزام کاری با توجه به نقش تعدیل‌گر توانمندسازی روان‌شناختی در اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان ازاد نراق 1395
 14 نقش واسطه‌ای کیفیت کار تیمی در رابطه بین چابکی سازمانی و رضایت شغلی در میان کارکنان اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس ازاد مرودشت 1395
15 تدوین و طراحی نقشه استراتژی اداره کل اوقاف و امور خیریه در حوزه بقاع و اماکن متبرکه به منظور افزایش نقش و تأثیر آن در توسعه استان همدان با استفاده از تکنیک کارت امتیازی متوازن پیام نور همدان 1398
 16 اولویت بندی اقدامات اثرگذار بر عملکرد هیئت امناء بقاع متبرکه به منظور افزایش اعتماد مردم به سازمان اوقاف و امور خیریه در استان کهگیلویه و بویراحمد ازاد گچساران 1396
17 حقوق و تکالیف متولی و ناظر وقف در قانون ایران و فقه امامیه 1393
 18 ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی؛ مطالعه موردی: سازمان اوقاف در شهرهای اصفهان، تهران و مشهد علامه 1392
19 بررسی موارد جواز بیع موقوفه از دیدگاه فقه مذاهب خمسه اسلامی و حقوق مدنی ایران قم 1393
 20 بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی وقف درتوسعه نواحی روستایی(موردمطالعه: بخش مرکزی شهرستان قاینات) بیرجند 1396
21 بررسی میدانی گستره داد و دهش و بندمال (وقف) در میان زرتشتیان معاصر ایران کاشان 1393
 22 چگونگی استفاده از روش‌های نوین تامین مالی در حوزه وقف (اولویت پژوهشی سازمان اوقاف و امور ازاد مرودشت 1394
23 بررسی علل و انگیزه‌های مردم از مشارکت در امور خیریه و وقف در شهر کاشان کاشان 1392
 24 شاخصه ها و آثار وقف در قرآن و حدیث علوم ومعارف قران 1395
25 بررسی موقوفات زرتشتیان یزد در دو سده ی اخیر یزد 1394
 26 حقوق و تکالیف متولی و ناظر وقف در قانون ایران و فقه امامیه 1393
27 مدارس وقفی کرمان از دوره ی صفویه تا پهلوی اول یزد 1396
 28 تحول نهاد وقف هم‌گام با جهانی شدن: بررسی موردی ترکیه 1980-2016 روابط بین الملل 1397
29 تبیین ارتباط اوراق وقف جمعی با اقتصاد ایران (اولویت پژوهشی سازمان اوقاف و امور خیریه) ازاد مرودشت 1394
 30 بررسی موقوفات دو شهر شوشتر و دزفول در دوره قاجار الزهرا 1391
31 بررسی تطبیقی کارکردهای وقف در دوره پهلوی دوم و جمهوری اسلامی در شهرستان آمل موسسه اموزش عالی وقف 1397
 32 جایگاه حاکم و متولی در اداره وقف فردوسی مشهد 1392
33 وقف در مشهد عصر پهلوی فردوسی مشهد 1391
 34 بررسی تاثیر سلامت روانی بر توانمندسازی منابع انسانی اداره اوقاف استان همدان پیام نور ری 1394
35 نقش رسانه‌های ارتباطی در انگیزش مردم شهر مشهد به وقف ( با تأکید بر روزنامه قدس) عالی سبز 1396
 36  بررسی فقهی حقوقی مال مشاع موقوفه کاشان 1394
37 بررسی آثار و پیامدهای وقف با تأکید بر آثار و پیامدهای سیاسی فردوسی مشهد 1396
 38 بررسی شخصیت حقوقی وقف در حقوق ایران و فقه اسلامی چمران 1395
39 نظارت بر وقف در حقوق ایران و فقه امامیه شیراز 1394
 40 وقف در حقوق ایران و فرانسه ازاد قدس 1396
41 مقایسه وقف درحقوق ایران و تراست درحقوق آمریکا ازاد بهشهر 1398
 42 حمایت کیفری از اموال موقوفه در نظام حقوقی ایران ازاد اردبیل 1398
43 تاریخ وقف در شهرستان گناباد از دوره صفوی تا عصر حاضر فردوسی مشهد 1397
 44 تحلیل مردم‌شناسی فرهنگی اماکن موقوفه آستان مقدس امامزاده زید بازار تهران ازاد تهران مرکز 1394
45 بررسی نهاد وقف درفارس از آغاز تا پایان دوره قاجاریه (1344-1209 ه ) یاسوج 1395
 46 بیمه موقوفات ازاد نراق 1396
47 بررسی وقف در قزوین در دوره ی پهلوی البرز 1396
 48 جرایم و قانون شکنی‌های مربوط به وقف و راهکارهای پیشگیری از آن در فقه امامیه و حقوق ایران امام خمینی 1400
49 مطالعه و بررسی تطبیقی عقد وقف در نظام حقوقی ایران و فرانسه رضویه 1400
 50 روش استدلال قرآن کریم و روایات معتبر در اهمیت وقف و واقف ازاد اردبیل 1400
51 شناسایی و بهینه سازی قابلیت های طبیعی و انسان ساخت وقفی در راستای توسعه گردشگری استان سمنان سمنان 1400
 52 احکام تبدیل و رجوع از وقف از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی مذاهب اسلامی 1400
53 تاریخ وقف در استان بوشهر خلیج فارس 1400
 54 اهمیت وقف در جامعه اسلامی و احکام آن جامعه المصطفی 1400
55 ارکان تحقق عقد وقف ازاد صفاددشت 1400
 56 بررسی چالش‌ها و موانع وقف با نگاهی به آسیب‌های اجتماعی آن در زاهدان سیستان و بلوچستان 1392
57 طراحی شاخص های سنجش عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه امام صادق 1399
 58 تحلیلی بر وضعیت الکترونیکی سازی فرآیندهای سازمان اوقاف و ارائه راهکارهایی جهت توسعه آن علم و هنر 1398
59 نظارت بر اداره امور موقوفات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران تربیت مدرس 1392
 60 کارکردهای اقتصادی و اجتماعی وقف از شاه عباس اول تا اواخر دوره صفوی شیراز 1391
61 وقف حقوق معنوی در فقه امامیه و حقوق موضوعه فردوسی مشهد 1394
 62 بررسی موقوفات نهاد آموزش در دوره تیموریان (782-912ه.ق) دانشگاه اصفهان 1393
63 سیر تحول وقف و اوقاف در دوره سلجوقی لرستان 1392
 64 شناسایی و بررسی موقوفه های ایران در زمان سلجوقیان (590-429.ق) پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی 1392
65 معیارها و شرایط فروش و تغییر کاربری عین موقوفه ازاد تهران مرکز 1394
 66 بررسی فقهی و حقوقی وقف فضولی قم 1393
67 تاثیر زمان و مکان بر مصارف و جهات وقازاد تهران مرکز 1398
 68 بررسی وضعیت حقوقی وقف اموال اشخاص حقوقی در فقه و حقوق ایران ازاد بندر عباس 1397
69 اصلاح هزینه های وقف شدگان در قانون عراق جامعه المصطفی 1399
 70 ماهیت وقف و آثار آن در روایات تفسیری فریقین قم 1399
71  بررسی فقهی ، حقوقی عقد وقف ازاد بندر انزلی 1396
 72 مبانی فقهی و حقوقی امکان یا عدم امکان وقف پول تهران پردیس 1396
73 بررسی ماهیت حقوقی پذیره در قانون اوقاف و جایگاه آن در حقوق موضوعه موسسه عالی مدیریت و برنامه ریزی 1395
74 تحلیل حقوقی ابدال و استبدال در ثبت املاک و اموال موقوفه ازاد نراق 1399
75 نقش وقف در پیشگیری از جرم باهنر کرمان 1395
76 بررسی وقف و اوقاف مشهد در زمان قاجاریه پیام نور خراسان 1400
77 بررسی ماهیت و آثار اوراق وقفی در حقوق ایران با هنر کرمان 1395
78 بررسی موارد لزوم رعایت مصلحت در وقف از منظر فقه امامیه اموزش عالی حکیم طوس 1396
79 موارد جواز بیع مال وقفی از نظر فقه امامیه و قوانین موضوعه دانشگاه تهران 1392
80 تحلیل فقهی و حقوقی اراده واقف در ایجاد، اداره و انحلال وقف امام خمینی 1391
81 پژوهشی بر نقش وقف در شکل گیری سیمای کالبدی شهر بیرجند (با تاکید بر حسینیه های عصر قاجار) بیرجند 1395
82 بررسی عملکرد زنان واقف و تأثیر فعالیت آنان از مشروطه تا پایان دوره پهلوی اول (مطالعه موردی زنان واقف تهران) پژهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1395
83 فراز و فرود وقف در دوره افشاریه الزهرا 1394
84 بررسی وقف از دیدگاه شهید ثانی بر پایه کتاب “مسالک الافهام” و تطبیق آن با قانون مدنی بین المللی امام خمینی 1392
85 طراحی اوراق مالی اسلامی (صکوک) جهت تأمین مالی بخش وقف (بر مبنای فقه امامیه) امام صادق 1391
86 نهاد وقف در گیلان دوره قاجار الزهرا 1391
87 تحلیل حقوق مکتسبه مستاجر در قراردادهای اجاره‌ی عرصه موقوفه تهران مرکز 1392
88 بررسی فقهی تبدیل و تغییر کاربری موقوفات رازی 1395
89 بررسی فقهی و حقوقی امکان‌سنجی وقف سهام و آثار آن در حقوق ایران و فقه امامیه علامه 1396
90 جایگاه نهاد وقف در ایران دوره سلجوقی الزهرا 1391
91 شروط باطل در عقد وقف و مقایسه آن با فقه اسلامی ازاد تهران مرکز 1392
92 گونه‌شناسی وقف‌نامه‌های مازندران در عهد قاجاریه امام خمینی 1392
93 تحلیل راهبردی نقش موقوفات در ساماندهی فضایی – کالبدی بافت قدیم شهری (مطالعه موردی: شهر بیرجند) سیستان و بلوچستان 1395
94 راهکارهای گسترش فرهنگ وقف در توسعه اماکن ورزشی استان کرمان با هنر کرمان 1395
95 نظام مدیریت شهری در ربع‌رشیدی (با تکیه بر وقف‌نامه ربع‌رشیدی) پیام نور تهران 1391
96 نقش موقوفات و اماکن مذهبی در توسعه روابط ایران و عراق پس از صدام یاسوج 1392
97 مقایسه تولیت در فقه امامیه با حقوق موضوعه ایران ازاد گرمی 1393
98 بررسی موارد جواز بیع موقوفه در فقه امامیه و حقوق موضوعه سمنان 1391
99  بررسی کارکرد نهاد وقف در دوره پهلوی (اول و دوم) با محوریت شهرستان خرم‌آباد لرستان 1392
100 بررسی تحلیلی محتوای وقف‌نامه‌های دوره قاجار موجود در مرکز اسناد آستان قدس رضوی بین المللی امام رضا 1394
101 وقف اوراق بهادار ازاد ماکو 1396
102 چگونگی اثبات وقفیت املاک فاقد وقف نامه در فقه و حقوق ایران قم 1397
103 وقف حق اختراع علامه 1395
104 بازنمایی وقف در رسانه مورد تجربی: تحلیل محتوای فصلنامه وقف، میراث جاویدان بین سالهای 1391 تا 1393 موسسه عالی سبز 1395
105 بررسی اثرات تربیتی فرهنگی وقف از دیدگاه اسلام ازادتهران مرکز 1391
106 بررسی فقهی حقوقی تبدیل به احسن نمودن موقوفات یاسوج 1394
107 وصیت به وقف خاص در حقوق ایران و مصر علوم قضایی 1398
108 وقف خاص بر اولاد خاص تهران 1392
109 تغییر کاربری مال موقوفه از منظر فقه اشرفی اصفهانی 1397
110 مطالعه حقوقی رجوع در عقود هبه، وقف و رهن و آثار ناشی از آن ازادصفا شهر 1395
111 بررسی وقف پول و آثار اقتصادی آن با تأکید بر فقر و اشتغال فردوسی مشهد 1391
112 ماهیت و وضعیت حقوقی قراردادهای اجاره‌ی نود و نُه ساله بر اموال وقفی و انتقال آنها توسط مستأجر ازاد بندر عباس 1398
113 بررسی عوامل موثر بر گرایش به وقف مشارکتی (مورد مطالعه: تأمین مالی زائر شهر رضوی) غیر انتفاعی گلبهار 1397
114 مصلحت در عقد وقف فردوسی مشهد 1396
115 تبیین مجوزهای فروش و تبدیل موقوفات در فقه اسلامی و حقوق موضوعه شاهد 1396
116 نقش وقف در گسترش تشیع از آل بویه تا آغاز صفویه باقرالعلوم 1391
117 بررسی موقوفات شهرستان شاهرود ازاد شاهرود 1391
118 وقف و نهادهای وقفی در دوره ساسانی فردوسی مشهد 1391
119 بررسی فقهی و حقوقی تبدیل کاربری وقف پیام نور 1394
120 شرط فسخ و فاسخ ضمن وقف در فقه و حقوق ایران با بررسی نهادهای مشابه در انگلیس امام صادق 1395
121 تفسیر فقهی حقوقی صفات مبهم متولیان در وقف‌نامه‌ها تربیت مدرس 1391
122 نحوه تنظیم سند وقفی در دفاتر اسناد رسمی و چالش های مرتبط با آن ازادنراق 1396
123 تملک املاک و اراضی موقوفه واقع در طرح‌های اجرایی توسط شهرداری‌ها ازاد قدس 1396
124 بررسی مبانی فقهی حقوقی فروش موقوفات انتفاعی و منفعتی ازاد مرودشت 1394
125 بررسی اثرات وقف در توسعه اقتصادی، اجتماعی و کالبدی نواحی روستایی (مطالعه موردی: بخش کاخک شهرستان گناباد) بیرجند 1395
126 بررسی حقوقی وقف سرقفلی و توقیف آن قم 1396
127 وقف در ایران: از ورود اسلام تا سده هفتم هجری تبریز 1395
128 جایگاه قواعد عمومی قراردادها در وقف ارومیه 1397
129 بررسی فقهی و حقوقی مسائل نوین وقف و آثار اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی آن چمران 1396
130 بررسی موارد جواز بیع موقوفات در فقه امامیه و اهل سنت مازندران 1392
131 بررسی تطبیقی وقف سهام درحقوق ایران در فقه امامیه و اهل سنت شاهرود 1397
132 وقف و کارکرد دینی و آموزشی آن در تاریخ معاصر استان مرکزی (1399-1324 ه.ق / 1357-1285 ه.ق) اراک 1393
133 مطالعه ی جایگاه وقف در جامعه ی اسلامی و نقش آن در توسعه نظام آموزش های رسمی(مورد مطالعاتی شهر مشهد) غیر انتفاعی عطار 1393
134 بررسی فقهی جایگاه انواع وقف از منظر مذاهب اسلامی و تطبیق آن با حقوق ازاد بندر عباس 1397
135 نقش و تاثیر وقف در ایجاد زمینه های اشتغال و کارآفرینی با رویکرد قرآن و روایات علوم و معارف قران 1397
136 توقیت در وقف با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ، مصر و فقه اسلامی امام صادق 1398
137 بررسی تطبیقی اجاره املاک موقوفه در فقه حنفیه، امامیه و حقوق ایران ایت الله بروجردی 1398
138 وقف سهام شرکت های سهامی در حقوق ایران ازادمرودشت 1397
139 بررسی راهکارهای گسترش وقف در توسعه اماکن ورزشی استان مازندران دانشگاه شمال 1397
140 تبیین کارکردپذیری وقف در شهر سه گانه ی ایرانی ازاد قدس 1398
141 وقف اموال فکری ازاد کرمانشاه 1393
 142 چالش های حقوقی ناظر به قوانین و مقررات حوزه وقف در نظام حقوقی ایران با مطالعه موردی موقوفه حاج محمد حسن غمخوار شهریار شاهد 1397
143 بررسی توسعه حیات شهری اصفهان در دوره شاه سلطان حسین صفوی و تاثیرات سنت وقف بر آن بیرجند 1398
 144 اریخ اوقاف شهرستان سراب بر پایه اسناد وقف از صفویّه تا انقلاب اسلامی شهید بهشتی 1398