ردیف عنوان پایان نامه دانشگاه سال دفاع
1 راه کارهای گسترش فرهنگ انفاق از منظر آیات و روایات جامعه المصطفی 1396
2 آسیب شناسی جرم انگاری ترک انفاق و راه های پیشگیری از آن دانشگاه ازاد تهران مرکز 1394
3 بررسی تاریخی نهادینه شدن انفاق در ایران (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) رازی 1397
4 بررسی حدّ بهره مندی مالی از دنیا و مصرف صحیح اموال با نظر به آیه 77 سوره قصص قم 1400
5 بررسی عوامل موثر بر ترک انفاق و رابطه آن با عدم ثبت واقعه ازدواج در شهرستان نیکشهر در ده سال اخیر پیام نور مشهد 1400
6 قوام در انفاق/ مطالعه استنباطی فقهی در مورد حد انفاق بین اسراف و تنگ دستی جامعه المصطفی 1399
7 تاثیر انفاق بر شخصیت مومن از منظر قرآن و روایات سیستان و بلوچستان 1393
8 نقش امر به انفاق و نهی از ربا در تعادل اقتصادی و اجتماعی از دیدگاه قرآن پیام نور تهران جنوب 1393
9 بررسی آثار فردی و اجتماعی انفاق از دیدگاه قرآن کریم چمران 1393
10 . بررسی دیدگاه های اجتماعی و اقتصادی سوره حدید با محوریت وحدت موضوعی آیات و سوره های قرآن کریم پیام نور اران و بیدگل  1399
11 مصرف و آداب آن از دیدگاه قرآن و حدیث تهران 1392
12 مسائل مالی در قرآن کریم پیام نور تفت 1398
13 راهکارهای اقتصادی کاهش دنیاگرایی از دیدگاه مهندسی فرهنگی قرآن کریم علوم قران مشهد 1393
14 تحلیل و بررسی فضایل اخلاقی (زهد،‌ انفاق، توکل) در حدیقه الحقیقه سنایی اصفهان 1392
15 بررسی مولفه های انفاق در آیات قرآن براساس سیاق پیام نور تهران جنوب 1398
16 انفاق: عوامل ،موانع و راهکارهای گسترش آن در جامعه از منظر آیات و روایات تهران 1397
17 جایگاه انفاق در قرآن کریم با تکیه بر تفاسیر اجتماعی معاصر خوارزمی 1398
18 معناشناسی واژه منّ در قرآن با محوریت هم‌نشینی و جانشینی علوم ومعارف قران تهران 1398