گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی امر خیر

ثریا معمار
دکتری علوم اجتماعي(جامعه شناسي)مرتبه علمی:دانشیار
پست الکترونیک :s.memar@ltr.ui.ac.irتلفن: 03137933113
صفحه شخصی: