گروه مطالعات دینی و حقوقی امر خیر

محمدصالح طیب نیا
دکتری فلسفه – عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهانمرتبه علمی:استادیار
پست الکترونیک : ms.tayebnia@ahl.ui.ac.irتلفن: 03137934122
صفحه شخصی: www.tayebnia.ir