جهت دانلود سخنرانی یازدهمین نشست از سلسله نشست های خیرماندگار که در روز دوشنبه مورخ 26/مهرماه/1395 با موضوع «حکمرانی خیریه ها در ایران »، با سخنرانی جناب آقای سعید نریمان (مدیرگروه سیاسی اجتماعی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف) {اینجا} کلیک نمایید.