جهت دانلود سخنرانی پانزدهمین نشست از سلسله نشست های خیرماندگار که در روز دوشنبه مورخ 25/بهمن ماه/1395 با موضوع «نقش و قف در نظام آموزشی و فقهی(با تاکید بر دوره صفویه در  شهر اصفهان »، با سخنرانی  دکتر اصغر منتظر القائم (عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان) دکتر نزهت احمدی (عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان)  دکتر محمدرضا نیستانی(پژوهشکر در دانشگاه اکس مارسی فرانسه) {اینجا} کلیک نمایید.