جهت دانلود سخنرانی هفدهمین نشست از سلسله نشست های خیرماندگار که در روز دوشنبه مورخ 4/اردیبهشت ماه /1396 با موضوع «مراکز رشد با رویکرد امور خیر؛فرصت ها و چالش ها »، با سخنرانی  دکتر علی صفری (عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان ) {اینجا} کلیک نمایید.