جهت دانلود سخنرانی هجدهمین نشست از سلسله نشست های خیرماندگار که در روز دوشنبه مورخ 29/خرداد ماه /1396 با موضوع «چالش های خیر دینی در جامعه دینی»، با سخنرانی  دکتر محمدرضا پویافر (استادیار جامعه شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین ) {اینجا} کلیک نمایید.