جهت دانلود سخنرانی سیزدهمین نشست از سلسله نشست های خیرماندگار که در روز دوشنبه مورخ 22/آذرماه/1395 با موضوع «امر خیر و حوزه عمومی »، با سخنرانی  دکتر مهری بهار (هیئت علمی گروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه اصفهان) {اینجا} کلیک نمایید.