جهت دانلود سخنرانی بیست و دومین نشست از سلسله نشست های خیرماندگار که در روز دوشنبه مورخ 30/بهمن ماه /1396 با موضوع «امر خیر در جامعه شهروندی فرانسه»، با سخنرانی دکتر سوزان حجت (معاون آموزش و پرورش مرکز پیشگیری و کنترل سرطان آلاء) {اینجا} کلیک نمایید.