معاون بروندادهای علمی و پژوهشی
دکتر نعمت الله موسی پور
ایمیل: n_mosapour@yahoo.com
معاون پژوهش
دکتر حوریه ربانی
ایمیل: rabbany6168@yahoo.com
مدیر اجرایی
محمد صفاری
ایمیل: saffari_ir@yahoo.com
کارشناس مسئول رویدادهای علمی
علیرضا اکرامیان
ایمیل: alirezaekramian70@gmail.com