مدیر اجرایی
محمد صفاری
ایمیل: saffari_ir@yahoo.com
کارشناس مسئول رویدادهای علمی
علیرضا اکرامیان
ایمیل: alirezaekramian70@gmail.com