مسئول دفتر پژوهشکده آلاء مستقر در دانشگاه اصفهان
محمد صفاری
ایمیل: saffari_ir@yahoo.com
شماره تماس: 37934122 و 35522006 داخلی 193
زمان های حضور در مرکز: دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 8 الی 14
معاون پژوهشی پژوهشکده آلاء مستقر در دانشگاه اصفهان
دکتر حوریه ربانی
ایمیل: rabbany6168@yahoo.com
شماره تماس: 37932689
زمان های حضور در مرکز: شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 8 الی 14
کارشناس پژوهشکده آلاء مستقر در دفتر تهران
علیرضا اکرامیان
ایمیل: alirezaekramian70@gmail.com
شماره تماس: 86015311-021 داخلی 313