مدیر اجرایی
محمد صفاری
ایمیل: saffari_ir@yahoo.com
کارشناس مسئول رویدادهای علمی
علیرضا اکرامیان
ایمیل: alirezaekramian70@gmail.com
کارشناس نشریه علمی پژوهشی
الهه خرمی نسب
ایمیل:elahekhorrami@yahoo.com
کارشناس روابط عمومی
مژده عظیمی
ایمیل: moj.azimii@yahoo.com