جهت دانلود سخنرانی بیست و هفتمین نشست از سلسله نشست های خیرماندگار که در روز چهارشنبه مورخ 23/مهر ماه/۱۳۹۷ با موضوع «واکاوی تأثیر متقابل حوزه امر خیر و تولید دانش »، با سخنرانی جناب آقای دکتر محمدصالح طیب نیا؛ عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان و رییس مرکز پژوهشی آلاء؛ {اینجا} کلیک نمایید.