نوشته‌ها

, ,

کسب وکار اجتماعی شیوه ی نوین کارآفرینی، مفاهیم و تفاوت های آن با کارآفرینی اجتماعی

کسب‌وکار اجتماعی شیوه‌ی نوین کارآفرینی، مفاهیم و تفاوت‌های آن با کارآفرینی اجتماعی حسین جودت چافی1، سیدحسین سیدی2 1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه شاهد 2 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی نویسنده مسئول مکاتبات: 1371jodat@g…
, ,

سیاست های توسعه کارآفرینی اجتماعی

  سیاست‌های توسعه کارآفرینی اجتماعی   مهدی تاج پور1*، الهه حسینی2 *1 دانشجوی دکتری کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. نویسنده مسئول مکاتبات: tajpour@ut.ac.ir 2 دانشجوی دکتری رفتار و منابع انسانی، دانشگاه یزد، یز…
, ,

بررسی معیارهای اجتماعی در ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری درزمینه کارآفرینی اجتماعی

    بررسی معیارهای اجتماعی در ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری در زمینه کارآفرینی اجتماعی نسیم غنبر طهرانی1، حامد داوری اردکانی2، مهرناز قربانی کلاهی3 1، استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی. Nas…