نوشته‌ها

, ,

بررسی مبانی فقهی وقف پول و سهام

بررسی مبانی فقهی وقف پول و سهام حسن حسین زاده1، حامد حسین زاده2 ، جواد حسین زاده3 1دکترای حقوق 2دانشجوی دکتری علوم سیاسی (گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، نویسنده مسئول مکاتبات…