نوشته‌ها

, ,

محبت و خدمت به همنوع به عنوان خیری ماندگار در عرفان اسلامی

محبت و خدمت به هم¬نوع به عنوان خیری ماندگار در عرفان اسلامی قربان علمی1 معصومه فتحی2 *1 دانشیار ادیان و عرفان تطبیقی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران همراه09124572061 2 عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی، پردیس نسیبه، دانشگاه فرهنگیان چکیده:…