نوشته‌ها

, ,

مقایسه سازمانهای خیریه مبتنی بر معیارهای حکمرانی خوب امر خیر بر اساس برداشت جوانان جامعه

مقایسه سازمانهای خیریه مبتنی بر معیارهای حکمرانی خوب امر خیر بر اساس برداشت جوانان جامعه حمید حاجی ابراهیم1*، صدف سیفیان2، محمدرضا حسین زاده 3 1* استاد مدعو مدیریت صنعتی، دانشگاه علوم تحقیقات تهران. مسئول نظام ارزیابی خیرماندگار. نویسنده مسئول م…
, ,

مقایسه حقوقی و ارزیابی نحوه تشکیل موقوفات عام و موسسات خیریه

مقایسۀ حقوقی و ارزیابی نحوۀ تشکیل موقوفات عام و موسسات خیریه سید محسن قائم‎فرد عضو هیات علمی و مدیر حقوقی دانشگاه اصفهان داریوش کیوانی هفشجانی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان چکیده در مقالۀ حاضر راقمان این سطور با بررسی و تحلیل مقررات…
, ,

مطالعه و بررسی خیریه ها و موسسات مردم نهاد در استان کرمانشاه- ( با تاکید برمدیریت زنان در خیریه ها)

مطالعه و بررسی خیریه ها و موسسات مردم نهاد در استان کرمانشاه- ( با تاکید برمدیریت زنان در خیریه ها) مهری بهار1 زهرا نقدی2 1دکترای مطالعات فرهنگی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران 2*دانشجوی کارشناسی ارشد رشته م…
, ,

مطالعه سازمانهای حمایتی ایالات متحده آمریکا در عراق

مطالعه سازمان¬های حمایتی ایالات متحده آمریکا در عراق مهری بهار* احمد فاتحی** *دانشیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران **دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ahmad.fa73@y…
, ,

مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر مشارکت خیرین در مراکز درمانی خیریه

مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر مشارکت خیرین در مراکز درمانی خیریه *حمیدرضا اشراقی رحمت ا... امیر احمدی *دانش آموخته دکتری جامعه شناسی، Email:hreshr@gmail.com)) استادیار جامعه شناسی، واحد آزاد شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، گلستان، ایران(Emil:amirah…
, ,

مطالعه ، ارزیابی و تجربه های ملی امور خیر در زمینه بحرانهای ملی در کشور

مطالعه ، ارزیابی و تجربه‎های ملی امور خیر در زمینه بحران‏های ملی در کشور پرویز گرشاسبی1، ابوالقاسم حسین پور2 ، مهدی شفقتی3* 1 معاون آبخیزداری ، امور مراتع و بیابان سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور 2 مدیر کل دفتر کنترل سیلاب و …
, ,

مروری بر حکمرانی کلان داده در نهادهای غیرانتفاعی

مروری بر حکمرانی کلان داده در نهادهای غیرانتفاعی سید علیرضا نیکبخت *نویسنده مسئول مکاتبات: alireza.nik@gmail.com چکیده: در دوره ای زندگی می کنیم که با توجه به افزایش روز افزون حجم اطلاعات و داده‌ها، کلان داده و به طبع آن علم داده به ع…
, ,

مدلسازی عامل بنیان نقش نظام حکمرانی در تسهیل امور خیر و تاثیر آن بر نابرابری اقتصادی در ایران

مدلسازی عامل‌بنیان نقش نظام حکمرانی در تسهیل امور خیر و تأثیر آن بر نابرابری اقتصادی در ایران سعید عبدالحسینی1، سعید علی‌خاصی2، امیر حیدری3* 1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان 2 دانشجوی کارشناسی …
, ,

مدلسازی عامل بنیان نقش تسهیل گرانه نظام حکمرانی در امر خیر به عنوان راهکاری برای کاهش اثر تورمی تحریمها در ایران

مدلسازی عامل‌بنیان نقش تسهیل‌گرانه نظام حکمرانی در امر خیر به عنوان راه‌کاری برای کاهش اثر تورمی تحریم‌ها در ایران سعید عبدالحسینی1، سعید علی‌خاصی2، امیر حیدری3* 1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان 2 د…
, ,

محبت و خدمت به همنوع به عنوان خیری ماندگار در عرفان اسلامی

محبت و خدمت به هم¬نوع به عنوان خیری ماندگار در عرفان اسلامی قربان علمی1 معصومه فتحی2 *1 دانشیار ادیان و عرفان تطبیقی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران همراه09124572061 2 عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی، پردیس نسیبه، دانشگاه فرهنگیان چکیده:…