نوشته‌ها

, ,

تبیین مشارکت شهروندان کاشانی در امر نیکوکاری

علی محمودزاده مرقی - مدرس دانشگاه پیام نور – واحد کاشان ، مددکار اجتماعی کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کاشان چکیده مقاله: ارزش های اخلاقی- اجتماعی، متشکل از قواعد و عناصری اند که انسان ها با کاربست آنها در زندگی اجتماعی، رفتار خود را ن…
, ,

از خیر قدسی تا خیر عرفی؛ بررسی پیامدهای مرزبندی بین امور خیر در جامعه ایرانی

محمدرضا پویافر - عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین چکیده مقاله: از آنجا که محتوای باورهای اسلامی فراتر از تعریف متداول در تمایز بین امر خیر و فعالیت اجتماعی، جامعه مسلمان ظرفیت بازتعریف معنای خیر را به اعم معنای کنش اجتماعی به …
, ,

ارایه الگوی کارآمد تربیتی امور خیر و نیکوکاری در بستر نظام آموزش و پرورش

نعمت الله موسی پور - دانشیار،گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فرهنگیان لیلا عیاری - دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه خوارزمی سیدمحمد سیدکلان - دانشجوی دکت…
, ,

روش ها و مدلهای احسان و نیکوکاری در قرآن, روایات

مریم حسین زاده - دانشکده الهیات، دانشگاه حکیم سبزواری چکیده مقاله: درآیات قرآن واژه احسان به معنای انجام دادن کار نیک است که جامعترین برنامه اجتماعی که خداوند به آن فرمان داده عدل و احسان است و تمام هستی بر پایه عدالت استوار است که عدالت با تما…
, ,

نسبت تلاش های خیرخواهانه با مصالح توسعه ملی

فرشاد مومنی چکیده مقاله: پر کردن حفره های شکافهای برخورداری از حداقل نیازهای اساسی همنوعان و تلاش برای جبران کاستیهای ناشی از ناتوانی یا مسئولیت گریزیهای دولت در حیطه وظایف حاکمیتی شکل دهنده دو مولفه حیاتی و سرنوشتساز از مهمترین فلسفه های وجودی …
, ,

نقش آموزش وپرورش در ترویج، توسعه و نهادینه سازی امور خیر و نیکوکاری

روح اله کریمی خویگانی - استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین چکیده مقاله: امروزه لازم است در تعلیم و تربیت به مدرسه از ابعاد گسترده تری نگاه کنیم. برخی از فیلسوفان ازجمله طرفداران نظریه بازسازی معتقدند تعلیم و تربیت موثرترین و کارآمدترین …
, ,

کارکرد احسان و نیکوکاری در تالیف قلوب جامعه اسلامی

میثم خزائی - استادیار گروه حقوق دانشگاه آیتالله بروجردی چکیده مقاله: در شرع مقدس اسلام، احسان و نیکوکاری و خدمت به مردم بسیار مورد تاکید قرار گرفته است. به گونه ای که بعد از انجام واجبات، هیچ امری، مانند نیکی و خدمت به بندگان خداوند باعث …
, ,

بررسی جایگاه احسان در آرمان شهر اسلامی

رقیه حق شناس - دانشجوی دکتری شیعه شناسی، گرایش کلام، دانشکده شیعه شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب قم سیده سلمه بلاغی - کارشناسی ارشد فیزیک، دبیر فیزیک آموزشوپرورش شهرستان داراب سیدقاسم بلاغی - دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر، گرایش نرمافز…
, ,

بازتاب عمل خیر و نیکوکاری در داستان های کهن فارسی

عبدالحسین موحد چکیده مقاله: برخی واژه ها در هر زبانی، کاربردی ویژه دارند. واژه خیر و نیکوکاری در زبان فارسی و فرهنگ عمومی ما نیز از دیرباز، کاربردی پرمعنی، مردم شناختی و آموزشی داشته است. ازاینرو، ساختار نوشتاری و داستانی ادب فارسی …
, ,

ارزیابی ترجمه دانش در سازمانهای مردم نهاد، مطالعه موردی: بنیاد خیریه آلاء

محمد اسماعیلی - کارشناسی ارشد مهندسی صنایع _مدیریت سیستم و بهره وری اصفهان، ایران چکیده مقاله: یکی از حوزه های مدیریت دانش که بسیار موردتوجه سازمانها قرارگرفته است، ترجمه دانش است. علاوه بر آن، از ویژگیهای سمنها، حضور موقتی افرا…