نوشته‌ها

, ,

بررسی جایگاه رسانه در هدایت معنای نیکوکاری (مطالعه ی تصویرسازی برنامه های تلویزیونی پرمخاطب از فعالیت خیریه)

  بررسی جایگاه رسانه در هدایت معنای نیکوکاری (مطالعه‌ی تصویرسازی برنامه‌های تلویزیونی پرمخاطب از فعالیت خیریه) مهری بهار1، مریم فروغی2* 1 دکتری مطالعات فرهنگی، دانشیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانش…
, ,

بازنمایی امور و فعالیتهای خیریه در رسانه های جمعی: مطالعه ی نشانه شناختی ویدئوهای تبلیغاتی در رابطه با گسترش نیکوکاری

    بازنمایی امور و فعالیت‌های خیریه در رسانه‌های جمعی: مطالعه‌ی نشانه‌شناختی ویدئوهای تبلیغاتی در رابطه با گسترش نیکوکاری   دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد، گروه جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان farnazgorjian2@gmail.com   &…