نوشته‌ها

, ,

ضوابط واگذاری اموال غیرمنقول و منقول دولتی به موسسات خیریه، عام المنفعه و موقوفه

ضوابط واگذاری اموال غیرمنقول و منقول دولتی به موسسات خیریه، عام‎المنفعه و موقوفه محمد مهدی الشریف دانشیار حقوق خصوصی گروه حقوق دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان داریوش کیوانی هفشجانی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان چکیده سام…