نوشته‌ها

, ,

بررسی دیدگاه های انسان فقیر نسبت به دریافت مساعده در فضای رمان بیچارگان

سیروس حسین پور - دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه آزاد واحد نراق محمد اسکندری نسب - دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه تهران بهمن بخشی - دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه تهران چکیده مقاله: این مق…