نوشته‌ها

, ,

مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر مشارکت خیرین در مراکز درمانی خیریه

حمیدرضا اشراقی - دانش آموخته دکتری جامعه شناسی رحمت ا... امیراحمدی - استادیار جامعه شناسی، واحد آزاد شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، گلستان، ایران چکیده مقاله: نظام و حیات اجتماعی در جامعه بشری به تعاون و مشارکت اعضای آن بستگی دارد و در این راس…