نوشته‌ها

, ,

گونه شناسی ماهیت امور خیریه در شبکه های مجازی (با تاکید بر پیام رسان تلگرام)

مهری بهار - دانشیار گروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران سیدحاجی حسینا - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم اجتماعی_مطالعات فرهنگی،دانشگاه کاشان اکبر بیات - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم اجتماعی_مطالعات فرهنگی، دانشگاه کاشان چکیده مقاله: زمین…