نوشته‌ها

, ,

بررسی مبانی فقهی وقف پول و سهام

حسن حسین زاده - دانشجوی دکتری علوم سیاسی (گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود) حامد حسین زاده - کارشناس ارشد فقه و حقوق و مدرس دانشگاه (گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر) ج…
, ,

منابع تامین مالی امر خیر در فقه امامیه

محمدرضا آرام - پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(علیه السلام) و دانشجوی دکتری علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی چکیده مقاله: یکی از ارکان اساسی برای انجام امر خیر، وجود منابعی است تا بتوان نیاز نیازمندان را تامین و مشکلاتشان را مرتفع نمود. این مناب…